Üyelik Koşulları

Asıl üyelik  koşulları

Derneğe yalnızca;

  1. Türkiye Cumhuriyeti adli ve idari yargısında görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları,
  2. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay üyeleri ve Yargıtay ve Danıştay savcıları, tetkik hâkimleri, hâkimlik ve savcılık mesleğinden atanan Anayasa Mahkemesi raportörleri,
  3. Meslekten olmasa dahi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda görev yapan genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, tetkik hâkimleri; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulunda görev yapan Başkan, Başkan Yardımcıları, başmüfettiş ve müfettişler,
  4. Hâkim ve savcı sınıfından sayılmakla birlikte Adalet Bakanlığı’nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapanlar ve diğer idari birimlerde geçici görev ile görevlendirilmiş olanlar,

asıl üye olarak kabul edilebilir.

Onursal üyelik koşulları

Asıl üye olma hakkı bulunmamakla birlikte yurt içinde veya dışında derneğin ilke ve amaçlarına bağlılık göstererek dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan,

  1. Derneğe asıl üye olma hakkı olan görevlerden emekli olanlar veya bu görevlerden ayrılanlara,
  2. Akademisyenlere,
  3. Hâkimlik ve savcılık mesleğinden atanmamış olan Anayasa Mahkemesi raportörlerine,

yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir.

Dernek üyeliği

Dernek kurucuları derneğin doğal üyeleridir. Üyeliğe davet veya doğrudan başvuru yöntemleriyle Derneğe üye olunabilir. Kurucular dışında dernek üyeliğinin kazanılabilmesi için işbu Tüzükte belirlenen yöntemlere göre yapılan başvurunun yönetim kurulu tarafından kabulü gerekir. Buna ilişkin usuller tüzükte düzenlenmiştir.

Üyeliğe davet yöntemi

Üyeliğe davet, yönetim kurulunca oy birliğiyle karar alınması suretiyle yapılır. Üyeliğe daveti kabul edenler, şekli yönetim kurulunca belirlenen üyelik formunu doldurup imzalayarak veya derneğin internet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza kullanarak doldurmak suretiyle üyelik başvurusunda bulunurlar.

Başvuru formuna ilk yıl ödentisinin yatırıldığına ilişkin makbuzun eklenmesi gerekir. Üyelik başvurusu elektronik ortamda yapılmış ise ilk yıl ödentisinin derneğin banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuzun tarih ve numarası elektronik başvuru formunun ilgili kısmında gösterilir.

Üyeliğe doğrudan başvuru yöntemi

Derneğe üye olmak isteyenler, üyelik formunu doldurup imzalayarak veya derneğin internet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza kullanarak doldurmak suretiyle üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Üye adayının üyeliğe kabulü için hakkında üyelik teklifinde bulunabilecek dernek üyesi en az üç kişinin isimlerini ve üye numaralarını bildirmesi zorunludur. En az üç dernek üyesinin isimleri bildirilmemiş ise başvuru başka bir neden gösterilmeksizin reddedilir.

Dernek üyeliğine başvuranlar, başvuru sırasında ilk yıl ödentisini yatırmak zorundadırlar. Başvuru formuna, ilk yıl ödentisinin yatırıldığına ilişkin makbuzun, üye adayı hakkında bilgi verecek kişilere yapılacak çağrı ve sonucun başvurana bildirilmesi için kullanılmak üzere derneğin internet sitesinde miktarı belirtilen posta giderlerinin yatırıldığına ilişkin makbuzun eklemesi gerekir. Üyelik başvurusu elektronik ortamda yapılmış ise ödenti ve posta giderinin derneğin banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuzun tarih ve numarası elektronik başvuru formunun ilgili kısmında gösterilir.

Üyeliğe doğrudan başvuruların yönetim kurulunca değerlendirilip, üyeliğe kabul veya red kararı verilebilmesi için, yüksek istişare kurulunun başvuru sahibinin üyeliği konusunda tavsiye kararı gerekir. Şu kadar ki, yönetim kurulunun doğrudan başvuru yapan kişi hakkında davet kararı alarak üyeliğe kabul yetkisi saklıdır. Bu durumda, yüksek istişare kurulunun tavsiye kararı aranmaz.

Üyelik başvurusunun değerlendirilmesi

Davet Yöntemi

Yönetim kurulunca üyeliğe davet edilmiş olmak, üye adayına herhangi bir hak sağlamayacağı gibi derneği, ilgilinin üyeliğe kabul edilmesi yükümlülüğü altına sokmaz.

Yönetim kurulu tarafından davet halinde yüksek istişare kurulu tavsiye kararı aranmaz. Başvuru formunun derneğe ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yönetim kurulu tarafından incelemeler tamamlanarak üyelik başvurusu hakkında bir karar verilir.

Yönetim kurulunca, başvuru kabul edilerek ilgilinin üye defterine kaydı mümkün olduğu gibi üyeliğe davetten sonra ortaya çıkan nedenlerle dernek ilkelerini tam olarak benimsemediği anlaşılan üye adayının, üyelik başvurusu ret edilebilir.

Doğrudan başvuru yöntemi

Üyelik başvurusunun dernek yönetim kuruluna ulaşması üzerine, başvuru sahibinin söz, düşünce ve uygulamaları ile dernek ilkelerini benimsemiş olup olmadığı hakkında görüş bildirerek üyelik teklifinde bulunmak üzere başvuru formunda isimleri bildirilen dernek üyelerine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile çağrı mektubu gönderilir.

Çağrı mektubunun son üyeye ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde en az üç üye, başvuru sahibi hakkında olumlu görüş bildirir üyelik tekliflerini yönetim kuruluna sunmadığı takdirde başvuru sahibinin başvurusu reddedilmiş sayılır.

En az üç üye tarafından üyelik teklifinde bulunulduğunda, başvuru formu ve üyelik başvuruları yüksek istişare kurulunun ilk toplantısında ele alınarak incelenir. Yüksek istişare kurulu, üye adayının dernek ilkelerini benimsediği ve dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sunacağı kanaatini edinirse başvuranın üyeliğe kabulü için oy birliği ile tavsiye kararı alır. Üyeliğe kabul konusunda oybirliği sağlanamaması halinde üyeliğe kabul edilmeme yönünde karar alınmış sayılır.

Başvuran üye adayı hakkında en az üç üyenin üyelik teklifi ve yüksek istişare kurulunun üyeliğe kabul hakkındaki tavsiye kararı tamamlandıktan sonra başvuru formu üyelik talep defterine kayıt edilir ve otuz günlük süre bu tarihte başlar.

Yüksek istişare kurulunun tavsiye kararı yönetim kuruluna ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yönetim kurulunca, başvuranın geçmiş hal ve tutumları, açıklamaları, yapmış olduğu çalışmalar, üyelik tekliflerinde belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak üyeliğe kabul edilip edilmeyeceği hakkında karar verilir. Üyeliğe kabul kararları ancak oybirliği ile alınabilir.