Tüzük

Yargıda Birlik Derneği tüzüğünü PDF formatında indirmek için tıklayınız.

Yargıda Birlik Derneği Tüzüğü

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ

TÜZÜK

2015YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÖNSÖZ

Günümüz demokrasilerinin temel değerlerinden biri olan hukuk devletinin hayata geçmesi ancak güçlü bir yargı erkinin varlığı halinde mümkün olabilecektir.
Güçlü bir yargı erki ise; yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının ve hesap verebilirliğinin teminini, bunları koruyup geliştirecek yargı yönetimini, güncel
ve güçlü bir mevzuat altyapısını, gelişmiş bir hukuk eğitimini, nitelikli insan kaynaklarını ve altyapıyı gerektirmektedir.

Bu bağlamda hukuk devletinin ön koşulu olan yargı bağımsızlığı, adil yargılanma hakkının teminatı ve demokratik toplumun temel garantisidir. Yargı,
demokrasinin gereği olarak Devletin önemli bir Anayasal erkidir ve diğer iki erk ile Anayasada öngörülen kuvvetler ayrılığı ilkesi kapsamında işbirliği
içinde olmalıdır.

Anayasamızda anlamını bulan ve uluslararası metinlerde de yer verilen bağımsızlık; anayasaya, kanuna, sadece ve sadece vicdani kanaate uygun hareket
etmeyi, bunun dışında herhangi bir kişi, kurum ve oluşuma bağlılığı reddetmeyi gerekli kılmaktadır. Bağımsızlık sadece yargı dışındaki devlet kurumları ile
kamuoyuna karşı değil, yargı içinde de sağlanmalı ve muhafaza edilmelidir.

Tarafsızlık, yargı mensuplarının karar verme süreçlerinde hiç bir etki altında kalmadan hukuk içinde taraflara eşit biçimde yaklaşma gerekliliğini ifade
eder. Şu halde, hiçbir içsel korku ve endişe barındırmadan yargısal faaliyetlerin yürütülmesine imkan sağlanması devletin görevi olmakla birlikte hâkim ve
savcılara da aynı konuda sorumluluk düşmektedir.

Demokratik hukuk devleti açısından önem taşıyan diğer bir konu ise hesap verebilirlik ve şeffaflıktır. Bireylerin, yargı mensuplarının ve çalışanlarının
yargısal konular ile yargı yönetiminin işlemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak yönetim enstrümanlarının etkili biçimde kullanılması
gerekmektedir. Bağımsızlık ve tarafsızlık, ancak hesap verebilirlik mekanizmaları ile demokrasiye uygun bir hüviyet kazanmaktadır.

Yargıda Birlik Derneği bu amaçla çalışmalar yapmak üzere yargı mensuplarının sivil inisiyatifi olarak doğmuştur. Derneğe hayat veren anlayış, siyasal duruş
ve tartışmalardan uzak durarak yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını, bu suretle yargıya olan toplumsal güveni korumaktır.

Dernek çalışmalarını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığının Temel İlkeleri; Savcıların Rolüne Dair Birleşmiş Milletler
İlkeleri; Avrupa Konseyinin Yargıçların Rolü, Etkinliği ve Bağımsızlığı Konulu Tavsiye Kararı; Hâkimlerin Statüsüne İlişkin Avrupa Şartı; Birleşmiş
Milletler Bangolare Yargı Etiği İlkeleri; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ile Avrupa Yargıçları Danışma Konseyinin Tavsiye Kararları; Evrensel Hâkimler
Şartı; savcılar için kabul edilen Budapeşte İlkeleri; Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi; Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi ile
diğer ilgili uluslararası belge ve standartları esas almak suretiyle yürütecektir.

Dernek, yargısal konularda faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlarla yakın bir işbirliği içinde çalışacaktır.

Gerek bağımsızlık ve tarafsızlığın gerekse hizmetlerde kalitenin sağlanması, ehliyet ve liyakate dayalı bir sistemin varlığını zorunlu kılar. Bu, kanun
koyucu ile birlikte yargı yönetiminde rol alanların da sorumluluğudur. Dernek, yasama tasarrufları ile yargı uygulamalarını bu yönden takip etmeyi;
gerektiğinde eleştirmeyi ve çözüm yollarını göstermeyi de taahhüt eder. Ülkemizde halkın güvenini örseleyen uygulamalar göz önüne alındığında bu olgu
tarihsel bir misyon olarak üzerimize yüklenmektedir.

Yargıda Birlik Derneği; yargıda tehdit ve baskılardan uzak bir çalışma ortamını, atama, nakil, yetki, terfi ve teftişe ilişkin tüm kaygı ve beklentilerin
giderilmesini, yargı mensuplarının şahsi veya ailevi durumlarından kaynaklanan taleplerine duyarlı bir yaklaşımı sağlayacak yargı yönetimi için her türlü
çalışmada bulunmayı hedeflemiştir.

Yargısal etik ilkeler en az disiplin hukuku kuralları kadar önemlidir. Bu konuda ülkemizce uluslararası etik ilkeler benimsenmiş olmakla birlikte bize özgü
etik ilkeler yargı kamuoyunca henüz belirlenip kamuoyuna ilan edilmiş değildir. Yargısal etik ilkelerin belirlenmesi kadar, etik ilkelere uygunluk da
sadece sorumlu kuruluşlarca değil, yargı alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri tarafından da takip edilmelidir.

Dernek; uluslararası standartlarla uyumlu, insan haklarını özümsemiş, etkili, iyi işleyen, sadece halkın güven ve memnuniyetini esas alan bir yargı
sisteminin oluşması için çalışmalar yapacak, yargı mensubu ve çalışanlarının memnuniyetini gözetecektir. Bu kapsamda yeni uygulamaların yargı sistemine
kazandırılmasını, çalışma şartlarının iyileştirilmesini, yargı örgütünün iş yüküyle baş edebilir bir noktaya getirilmesini, yargı kurumları ile diğer yargı
aktörleri arasındaki iletişimin geliştirilmesini sağlamak için faaliyetler yürütülecek ve yargısal mükemmelliğe ulaşılması için öneriler geliştirilecektir.

Tüm siyasi düşünce, felsefi veya dini inanç ve anlayışlara aynı mesafede bulunma ve katılımcılık bu oluşumun ana karakterini oluşturmaktadır. Hakkın ve
hukukun üstünlüğü derneğin vazgeçilmez amacıdır. Üyeler bu yapıyı muhafaza etmek için çalışacaklarını; yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve yargıç
güvencesini gözeteceklerini taahhüt etmektedirler.

Bir araya gelen kurucular tarafından Yargıda Birlik Derneği kurulmuştur.BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin adı

Madde 1 – (1) Derneğin adı “Yargıda Birlik Derneği”dir.

(2) Dernek tarafından basılan her türlü kağıt, belge ve eserde dernek amblemi kullanılır.

Derneğin merkezi

Madde 2 – (1) Derneğin Merkezi “Ankara”dır.

(2) Dernek şube açamaz. Ancak temsilciler atanabilir veya temsilcilikler kurulabilir. Temsilciler derneği temsilen işlem yapamazlar.İKİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN İLKELERİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE
ÇALIŞMA ALANI
Derneğin ilke ve amaçları

Madde 3 – (1) Yargıda Birlik Derneği, uluslararası sözleşme ve belgeleri de dikkate almak suretiyle;

a) Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının tam olarak sağlanmasını,

b) Yargının şeffaflık ve hesap verebilirliğinin geliştirilmesini,

c) Adalet hizmetlerinin ayırımcılık yapılmaksızın sunulmasını,

ç) Adalet hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini ve kalitesinin artırılmasını,

d) Adalet fikri, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda kamuoyu bilincinin pekiştirilmesini,

e) Yargı mensupları arasındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesini,

f) Yargı aktörleri, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışılmasını,

g) Yargıda etik kuralların belirlenmesi ve geliştirilmesini,

ğ) Yargı mensuplarının atama, nakil, terfi ve disiplin işlemlerinin objektif kriterlere bağlanması ve liyakate dayalı bir sistemin geliştirilmesini,

h) Yargı mensupları ile yargı çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesini,

ı) Yargı mensupları ile yargı çalışanlarının uygun ortamlarda ve makul iş yükü altında çalışmalarının teminini,

i) Hukuk eğitimi ile meslek öncesi ve meslek içi eğitimin geliştirilmesini,

amaçlar.

Derneğin çalışma konuları ve şekli

Madde 4 – (1) Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Araştırma ve incelemeler yapar, başka kişi veya kuruluşlarca yapılan çalışmalara katılır veya bunları destekler.

b) Konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre ile her türlü toplantı ve organizasyonları yapar, başka kişi veya kuruluşlarca yapılan organizasyonlara
katılır.

c) Ulusal veya uluslararası yargı organları ve meslek örgütleri ile işbirliği yapar. Ortak projeler gerçekleştirir.

d) Yargı alanında faaliyet gösteren uluslararası meslek örgütlerine ve üst kuruluşlara, platformlara üye olabilir.

e) Amaçlarının gerçekleştirilmesi için her türlü süreli veya süresiz yayınlar yapar. Gazete, dergi, kitap ve broşür basar. İnternet sitesi kurarak
çalışmalarını kamuoyuna duyurur.

f) Çalışmaları sonucunda elde ettiği yargısal konulardaki görüş ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.

g) Toplumun bilgilendirilmesi amacıyla görsel veya yazılı medya organlarına, açıklamalarda bulunur. Yetkili organları aracılığı ile televizyon
programlarına katılır, demeç ve röportaj verir.

ğ) Üyeleri arasında birlik ve beraberliğin, işbirliğinin, dayanışmanın geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı için her türlü organizasyon
gerçekleştirebilir.

h) Mevzuattan kaynaklanan başvuruları yaparak yardım toplayabilir, bağış kabul edebilir.

ı) Dernek üyelerini resmi kurum ve her türlü kuruluş nezdinde temsil edebilir. Üyelerin haklarının korunması için dernek adına dava açabilir. Açılan
davalara katılabilir ve gerektiğinde üyeler tarafından açılan davaların yürütülmesinde maddi destek niteliğinde olmayacak hukuki destek sağlayabilir.

i) Dernek üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal, çalışma kulübü, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları
tefriş edebilir.

j) Dernek üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor ve gezi gibi
etkinlikler düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmaları için organizasyonlar yapabilir.

k) Dernek ihtiyacı için taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis
edebilir.

l) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurabilir. Gerekli izinler alınarak derneklerin
kurabileceği tesisleri kurabilir.

m) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 31/03/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
Dernekler Yönetmeliği ile diğer mevzuat tarafından yasaklanmayan her türlü konuda çalışma ve organizasyon yapabilir. Ancak dernek amaç ve ilkeleri
doğrultusunda basılan kitap, dergi vb. yayınların dağıtılması dışında iktisadi işletme açamaz.

Derneğin çalışma alanı

Madde 5 – (1) Derneğin çalışma alanı Türkiye Cumhuriyeti’dir.

(2) Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için uluslararası yargı organları, kurum ve kuruluşlar ve meslek örgütleriyle işbirliği yaparak uluslararası alanda
da çalışmalar yapar, uluslararası örgütlere üye olabilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEK ÜYELİĞİ
Üyelik türleri

Madde 6 – (1) Dernekte asıl üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki tür üyelik vardır. Tüzükte dernek üyesi tabiri asıl üyeleri ifade eder.

Asıl üyelik ve koşulları

Madde 7 – (1) Derneğe yalnızca;

a) Türkiye Cumhuriyeti adli ve idari yargısında görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları,

b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay üyeleri ve Yargıtay ve Danıştay savcıları, tetkik hâkimleri, hâkimlik ve savcılık mesleğinden atanan Anayasa
Mahkemesi raportörleri,

c) Meslekten olmasa dahi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda görev yapan genel sekreter, genel sekreter
yardımcıları, tetkik hâkimleri; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulunda görev yapan Başkan, Başkan Yardımcıları, başmüfettiş ve müfettişler,

ç) Hâkim ve savcı sınıfından sayılmakla birlikte Adalet Bakanlığı’nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapanlar ve diğer idari birimlerde
geçici görev ile görevlendirilmiş olanlar,

asıl üye olarak kabul edilebilir.

Onursal üyelik ve koşulları

Madde 8 –
(1) Asıl üye olma hakkı bulunmamakla birlikte yurt içinde veya dışında derneğin ilke ve amaçlarına bağlılık göstererek dernek amaçlarının
gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan,

a) Derneğe asıl üye olma hakkı olan görevlerden emekli olanlar veya bu görevlerden ayrılanlara,

b) Akademisyenlere,

c) Hâkimlik ve savcılık mesleğinden atanmamış olan Anayasa Mahkemesi raportörlerine,

yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir.

(2) Onursal üyeler; genel kurula katılabilirler, müzakerelerde söz alabilirler, ancak oy kullanamazlar, teklifte bulunamazlar. Ayrıca seçme ve seçilme
hakları ile ödenti ödeme yükümlülükleri yoktur.

Dernek üyeliği

Madde 9 – (1) Dernek kurucuları derneğin doğal üyeleridir.

(2) Üyeliğe davet veya doğrudan başvuru yöntemleriyle Derneğe üye olunabilir.

(3) Kurucular dışında dernek üyeliğinin kazanılabilmesi için işbu Tüzükte belirlenen yöntemlere göre yapılan başvurunun yönetim kurulu tarafından kabulü
gerekir.

Üyeliğe davet yöntemi

Madde 10 –
(1) Derneğe asıl üye olma şartlarını taşıyan, söz, düşünce ve uygulamaları ile derneğin ilkelerini tam olarak benimsediği açıkça anlaşılan ve dernek
amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülen kişilerin dernek organlarınca üyeliğe davet edilmesi mümkündür.

(2) Üyeliğe davet, yönetim kurulunca oy birliğiyle karar alınması suretiyle yapılır. Davet mektubunun şekli yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Üyeliğe daveti kabul edenler, şekli yönetim kurulunca belirlenen üyelik formunu doldurup imzalayarak veya derneğin internet sitesindeki elektronik
başvuru formunu güvenli elektronik imza kullanarak doldurmak suretiyle üyelik başvurusunda bulunurlar.

(4) Başvuru formuna ilk yıl ödentisinin yatırıldığına ilişkin makbuzun eklenmesi gerekir.

(5) Üyelik başvurusu elektronik ortamda yapılmış ise ilk yıl ödentisinin derneğin banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuzun tarih ve numarası
elektronik başvuru formunun ilgili kısmında gösterilir.

Üyeliğe doğrudan başvuru yöntemi

Madde 11 –
(1) Derneğe asıl üye olma şartlarını taşıyan ve derneğe üye olmak isteyen kişiler aşağıdaki usule göre dernek asıl üyeliğine doğrudan başvuru yapabilirler.

(2) Derneğe üye olmak isteyenler, şekli yönetim kurulunca belirlenen üyelik formunu doldurup imzalayarak veya derneğin internet sitesindeki elektronik
başvuru formunu güvenli elektronik imza kullanarak doldurmak suretiyle üyelik başvurusunda bulunabilirler.

(3) Üye adayının üyeliğe kabulü için hakkında üyelik teklifinde bulunabilecek dernek üyesi en az üç kişinin isimlerini ve üye numaralarını
bildirmesi zorunludur. Yazılı ve elektronik başvuru formunda bu bildirim için düzenlenmiş bir alan bulunur. En az üç dernek üyesinin isimleri bildirilmemiş
ise başvuru başka bir neden gösterilmeksizin reddedilir.

(4) Dernek üyeliğine başvuranlar, başvuru sırasında ilk yıl ödentisini yatırmak zorundadırlar. Başvuru formuna, ilk yıl ödentisinin yatırıldığına ilişkin
makbuzun, üye adayı hakkında bilgi verecek kişilere yapılacak çağrı ve sonucun başvurana bildirilmesi için kullanılmak üzere derneğin internet sitesinde
miktarı belirtilen posta giderlerinin yatırıldığına ilişkin makbuzun eklemesi gerekir. Üyelik başvurusu elektronik ortamda yapılmış ise ödenti ve posta
giderinin derneğin banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuzun tarih ve numarası elektronik başvuru formunun ilgili kısmında gösterilir.

(5) Üyeliğe doğrudan başvuruların yönetim kurulunca değerlendirilip, üyeliğe kabul veya red kararı verilebilmesi için, yüksek istişare kurulunun başvuru
sahibinin üyeliği konusunda tavsiye kararı gerekir. Şu kadar ki, yönetim kurulunun doğrudan başvuru yapan kişi hakkında davet kararı alarak üyeliğe kabul
yetkisi saklıdır. Bu durumda, yüksek istişare kurulunun tavsiye kararı aranmaz.

Üyelik başvurusunun değerlendirilmesi

Madde 12 – (1) Üyeliğe davet yönteminde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

(a) Yönetim kurulunca üyeliğe davet edilmiş olmak, üye adayına herhangi bir hak sağlamayacağı gibi derneği, ilgilinin üyeliğe kabul edilmesi yükümlülüğü
altına sokmaz.

(b) Yönetim kurulu tarafından davet halinde yüksek istişare kurulu tavsiye kararı aranmaz. Başvuru formunun derneğe ulaştığı tarihten itibaren otuz gün
içerisinde yönetim kurulu tarafından incelemeler tamamlanarak üyelik başvurusu hakkında bir karar verilir.

(c) Yönetim kurulunca, başvuru kabul edilerek ilgilinin üye defterine kaydı mümkün olduğu gibi üyeliğe davetten sonra ortaya çıkan nedenlerle dernek
ilkelerini tam olarak benimsemediği anlaşılan üye adayının, üyelik başvurusu ret edilebilir.

(2) Üyeliğe doğrudan başvuru yönteminde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Üyelik başvurusunun dernek yönetim kuruluna ulaşması üzerine, başvuru sahibinin söz, düşünce ve uygulamaları ile dernek ilkelerini benimsemiş olup
olmadığı hakkında görüş bildirerek üyelik teklifinde bulunmak üzere başvuru formunda isimleri bildirilen dernek üyelerine iadeli taahhütlü posta veya kargo
ile çağrı mektubu gönderilir.

b) Çağrı mektubunun son üyeye ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde en az üç üye, başvuru sahibi hakkında olumlu görüş bildirir üyelik
tekliflerini yönetim kuruluna sunmadığı takdirde başvuru sahibinin başvurusu reddedilmiş sayılır.

c) En az üç üye tarafından üyelik teklifinde bulunulduğunda, başvuru formu ve üyelik başvuruları yüksek istişare kurulunun ilk toplantısında ele alınarak
incelenir. Yüksek istişare kurulu, üye adayının dernek ilkelerini benimsediği ve dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sunacağı kanaatini edinirse
başvuranın üyeliğe kabulü için oy birliği ile tavsiye kararı alır. Üyeliğe kabul konusunda oybirliği sağlanamaması halinde üyeliğe kabul edilmeme yönünde
karar alınmış sayılır.

ç) Başvuran üye adayı hakkında en az üç üyenin üyelik teklifi ve yüksek istişare kurulunun üyeliğe kabul hakkındaki tavsiye kararı tamamlandıktan sonra
başvuru formu üyelik talep defterine kayıt edilir ve Türk Medeni Kanunu’nun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen otuz günlük süre bu tarihte
başlar.

d) Yüksek istişare kurulunun tavsiye kararı yönetim kuruluna ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yönetim kurulunca, başvuranın geçmiş hal ve
tutumları, açıklamaları, yapmış olduğu çalışmalar, üyelik tekliflerinde belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak üyeliğe kabul edilip edilmeyeceği
hakkında karar verilir. Üyeliğe kabul kararları ancak oybirliği ile alınabilir.

Üyelik başvurusuna ilişkin ortak hükümler

Madde 13 –
(1) Üyelik başvurusunun kabul veya reddine ilişkin yüksek istişare kurulu ve yönetim kurulu görüşmeleri ile doğrudan başvuru yönteminde üyelik teklifleri
ve başvuru hakkındaki organ kararları gizlidir. Organların üyeleri ile başvuru sahipleri üyelik başvurusu konusunda bireysel açıklama ve görüş
bildiremezler.

(2) Üyelik başvurusunun reddi kararı, başvurana ve üyelik teklifinde bulunan dernek üyelerine taahhütlü mektup ile bildirilir. Karar internet sitesinde
veya başka şekilde yayımlanamaz.

(3) Üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin kararlar derneğin internet sitesinde yayımlanır.

(4) Üyeliğe kabul kararına karşı tüm üyeler; üyelik başvurusunun reddi kararına karşı ise başvuran ile üyelik teklifinde bulunmuş olan üyeler ilk genel
kurula itiraz imkanına sahiptir. İtiraz edilmesi, başvurana genel kurula katılma hakkı vermez.

(5) Üyelik başvurusu ret edilen başvuran, itiraz dilekçesini genel kurula sunulmak üzere yüksek istişare kuruluna sunar. Yüksek istişare kurulu itirazı
kendi görüşü ile birlikte genel kurul divan heyetine sunar.

(6) Üyeliğin kabul veya reddine ilişkin genel kurul kararları kesindir.

(7) Dernek, tüm koşulları sağladığı ispat olunsa dahi hiçbir başvuranı üyeliğe kabule zorlanamaz.

(8) Derneğe üyelik başvurusunun reddi halinde başvuru sırasında ödenmiş olan üyelik ödentisi ve doğrudan başvuru yönteminde alınan posta giderinin artan
kısmı, ret kararının bildirilmesinden itibaren on gün içinde istemde bulunulması halinde, istemden itibaren üç ay içerisinde başvurana iade edilir.
Süresinde istemde bulunulmadığı takdirde ödenti ve artan posta gideri bir daha talep edilemez ve derneğe gelir kaydedilir.

Üyeliğin kazanılması

Madde 14 –
(1) Dernek üyeliği üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin yönetim kurulu karar tarihinde ve üyeliğe itiraz üzerine genel kurul tarafından karar verilmiş ise
genel kurul kararı tarihinde kazanılır.

(2) Derneğe üyelik başvurusunda bulunmuş olmak, üyeliğin kabulüne karar verilmeden önce, başvurana genel kurula katılma hakkı veya başkaca bir hak
sağlamaz.

(3) Dernek üyeliğine kabul edilenlere, dernek yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir üyelik beratı verilir.

Dernek üyeliğinin kendiliğinden sona ermesi

Madde 15 – (1) Dernek üyeliği,

a) Hak veya fiil ehliyetinin yitirilmesi, üyelik için Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’nda belirtilen niteliklerin sonradan kaybedilmesi,

b) Hâkim ve savcı sınıfından olanların emekli olması, istifa etmesi veya meslekten çıkarılması,

c) Meslek mensubu olmayan üyelerin asıl üye olma hakkı veren görevlerinin sona ermesi,

hallerinde kendiliğinden sona erer.

Dernek üyeliğinden çıkarılma ve üyeliğin askıya alınması

Madde 16- (1) Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri şunlardır:

a) Dernek ilkeleri ile uyum sağlamayan açıklamalar yapmak.

b) Dernek ilkeleri ile uyum sağlamayan hal ve davranışlarda bulunmak.

c) Hâkimlik etik kurallarına veya genel ahlaka aykırı davranışlar sergilemek.

ç) Dernek üyelerine veya Derneğin malvarlığına karşı suç işlemek.

d) Üç yıl üst üste üyelik ödentisini ödememek.

e) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda düzenlenen yer değiştirme cezası veya meslekten çıkarma cezası almak.

f) Yukarıda sayılanlara benzer söz ve davranışlarda bulunarak derneğe zarar verecek tutumlar sergilemek veya derneğin amacının gerçekleşmesine engel olmak.

g) Genel olarak üyelikten çıkarmayı haklı gösterecek nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Üyelikten çıkarma sebeplerinin oluş şekli ve eylemlerin ağırlığına göre dernek üyeliğinden çıkarma yerine üyenin dernek çalışmalarına katılmaktan
geçici bir süre ile üyeliğin askıya alınmasına karar verilebilir. Üyeliğin askıya alınması halinde üyelik yükümlülükleri devam eder, ancak üyelik hakları
kullanılamaz.

Üyelikten çıkarılma usulü

Madde 17 –
(1) Dernek üyeliğinden çıkarma kararı vermeye yönetim kurulu yetkilidir. Dernek ilkeleri ile uyum sağlamayan açıklamalar yapmak, bu
nitelikte hal ve davranışlar sergilemek nedeni ile yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilen üyelerin durumları yapılacak ilk genel
kurulda görüşülür.

(2) Yönetim kurulunca üyelikten çıkarılmasına karar verilen üyeler genel kurula kadar üyelik haklarından yararlanamazlar. Ancak durumlarının görüşüleceği
genel kurula katılarak üyelikten çıkarma kararına karşı görüşlerini açıklama hakkına sahiptirler.

(3) Genel kurulda öncelikle üyelikten çıkarmaya ilişkin yönetim kurulu kararları görüşülerek karara bağlanır.

(4) Yönetim kurulunun üyelikten çıkarma kararı kabul edilmez ise, üye genel kurulda kalarak diğer oylamalara katılabilir.

(5) Yönetim Kurulu kararı genel kurulca yerinde bulunur ise üyelik sona erer ve bu üye diğer oylamalara katılamaz.

Üyelikten istifa

Madde 18 –
(1) Dernek üyeliğinden istifa ile dernek üyeliği sona erer. Sona erme, yazılı istifa beyanının derneğe ulaştığı tarihten itibaren gerçekleşir.

Üyelerin hakları

Madde 19 – (1) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

(2) Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle
ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

(3) Her üyenin genel kurula katılma hakkı vardır. Asıl üyelerin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekaleten oy
kullanılmaz. Onursal üyelerin oy hakları yoktur.

(4) Her üyenin üye olma şekli konusundaki kurallara bağlı kalarak dernek organlarına aday olma ve seçilme hakkı vardır.

(5) Her üyenin dernek tarafından yapılacak faaliyetlere katılma ve yönetim kurulu tarafından görevlendirildiği takdirde çalışma kolları ile gruplarında
görev alma hakkı vardır.

(6) Her üye, dernek organlarına dilekçe vererek dernek yönetimi ve dernekçe yürütülecek çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini bildirme hakkına sahiptir.

(7) Her üye dernek üyeliğinden istifa etme ve dernek organlarındaki görevlerinden çekilme hakkına sahiptir.

(8) Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin yükümlülükleri

Madde 20 – (1) Dernek üyeleri;

a) Kanuna, dernek Tüzüğüne, genel kurul ve dernek organlarının dernek çalışmaları hakkında almış olduğu kararlara uygun hareket etmek,

b) Dernek ilkelerine uygun hal ve tutum içerisinde bulunmak, dernek ilkelerine ve dernek organlarının kararlarına aykırı açıklamalar yapmamak,

c) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini engelleyici veya organların çalışmalarına karşı davranışlardan kaçınmak,

ç) Derneğin birlik ve beraberliğine zarar veren ve dernek üyeleri arasındaki güven ortamını zedeleyen davranışlarda bulunmamak,

d) Dernek organları tarafından belirlenen yıllık ödenti borcunu zamanında ödemek,

e) Derneğe asıl üyelik şartlarının ortadan kalkması durumunda bu durumlarını derhal dernek yönetim kuruluna bildirmek,

f) Adres, e-posta adresi ve telefon numarası değişikliklerini otuz gün içinde derneğe bildirmek,

zorundadır.

(2) Dernek Tüzüğü veya yönetim kurulu tarafından açıkça yetkilendirilmeyen hiçbir organ veya üye, dernek adına basın açıklaması yapamaz, demeç veremez.
Televizyon ve radyo programlarına katılamaz. Bireysel olarak yaptıkları açıklamalarda dernek adını kullanamaz. Görüşlerini derneğin görüşü gibi yansıtamaz.

(3) Derneğin zorunlu veya diğer tüm organları ile organlarda görev alan veya almayan tüm üyeleri, dernek adına yapacakları her türlü beyan, iş ve
işlemlerde 5072 sayılı Kanun’da belirtilen yasaklara uymakla yükümlüdürler.

(4) Dernek üyelerinin yükümlülüklerine uymaması halinde ihlalin ağırlık ve derecesine göre bu Tüzüğün disipline yönelik yaptırımları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI VE DİĞER KURULLAR
Derneğin organları

Madde 21 – (1) Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Yüksek İstişare Kurulu.

ç) Etik Kurulu.

d) Denetleme Kurulu.

(2) Genel kurul dışındaki organların üyeleri genel kurulca seçilir.

Organ niteliği olmayan temsilcilik ve kurullar

Madde 22 – (1) Dernek faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulması halinde dernek yönetim kurulu tarafından;

a) Temsilcilikler,

b) Yayın Kurulu,

c) Çalışma Kolları,

ç) Çalışma Grupları,

d) Çalışma Komisyonları,

veya ihtiyaç duyulan diğer kurul ve komisyonlar sürekli veya geçici olarak kurulabilir.

(2) Temsilcilik ve kurullar organ niteliğinde olmayıp, bu kurullara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) Yönetim kurulu tarafından oluşturulan bu birimlerde görevlendirilecek kişiler, yönetim kurulu tarafından dernek üyeleri arasından atanır.

BİRİNCİ AYIRIM
DERNEK GENEL KURULU
Genel kurulun oluşumu, toplantı şekli ve zamanı

Madde 23 – (1) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Onursal üyeler genel kurula gözlemci olarak
katılabilirler, müzakerelerde söz alabilirler ancak oy kullanamazlar.

(2) Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

(3) Olağan genel kurul üç yılda bir Nisan ayı içerisinde, dernek merkezi olan Ankara’da, yönetim kurulunun belirleyeceği yer ve tarihte toplanır. Ancak yönetim kurulu toplantı kararında toplantının bir başka yerde yapılmasına karar verebilir.

(4) Derneğe ilişkin önemli bir nedenin ortaya çıkması ve yetkili kurullarca usulüne göre karar alınması veya yeterli sayıda başvurunun dernek yönetim
kuruluna teslim edilmesi halinde, olağan genel kurul toplantısı beklenmeksizin her zaman olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir.

(5) Genel kurulun toplanmasına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir.

(6) Yönetim kurulu, Tüzükte öngörülen sürelerde olağan genel kurulu ve usulüne uygun talebe rağmen olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden
birinin başvurusu üzerine dernek merkezinin bulunduğu yer sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel kurul üye listesinin hazırlanması

Madde 24 – (1) Yönetim kurulu, olağan genel kurulun yapılacağı yılın en geç on beş Mart tarihine kadar genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin
listesini düzenleyerek derneğin internet sitesinde yayımlar.

(2) Yayımlanan listede ismi bulunmayan, ancak dernek üyesi olup genel kurula katılma hakkı olduğunu iddia edenler listenin yayımlandığı tarihten itibaren
beş gün içinde derneğe ulaşacak şekilde yazılı talepte bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

(3) Yönetim kurulunca listeye yönelik yeniden inceleme talepleri beş gün içinde değerlendirilerek, sonuç talepte bulunanlara bildirilir.

(4) Yönetim kurulunca başvurusu reddedilen kişiler, genel kurul tarihinden önce yazılı olarak yüksek istişare kuruluna başvurmak suretiyle listeye yönelik
itirazlarının genel kurulda değerlendirilmesini isteyebilirler.

(5) Yüksek istişare kurulu itirazı yönetim kurulunun görüşüyle birlikte toplantı başlangıcında divan heyetine sunmakla yükümlüdür.

(6) Genel kurul toplantısının başlangıcında diğer gündeme geçilmeden önce listeye yönelik itirazlar ele alınarak karara bağlanır.

(7) Genel kurulca itirazı kabul edilen üyeler genel kurula kabul edilirler.

Olağan toplantı gündeminin belirlenmesi

Madde 25 – (1) Olağan toplantı gündemini yönetim kurulu belirler.

(2) Olağan toplantı gündeminde, dernek üyelik başvurusunun reddi ve toplantıya katılma hakkına yönelik itirazların incelenmesi, denetleme kurulunun
raporunun okunması, önceki dönem yönünden yönetim kurulunun ibrası, yeni dönem görev yapacak dernek organlarının seçimleri, sonraki dönem faaliyetleri
hakkında genel görüşme ve üyelik ödentilerinin belirlenmesi mutlaka bulunur.

(3) Önceki dönem içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılmış ise bu olağanüstü genel kurulda seçilen organların görevleri, normal olağan genel kurul
toplantısına kadar devam eder. Olağan genel kurul süresinde yapılarak organ seçimi gerçekleştirilir.

(4) Tüm organların ve üyelerin genel kurul çağrısı yayımlanmadan önce yönetim kuruluna başvurarak gündeme ilişkin önerilerde bulunması mümkündür. Yönetim
kurulu önerileri değerlendirerek zorunlu gündem konuları dışında, gündemi kendisi belirler. Ancak üye tam sayısının onda biri tarafından yazılı olarak
talep edilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurul toplantısı sırasında gündeme madde eklenmesi

Madde 26 –
(1) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en
az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Bununla birlikte, dernek açısından önemi ve sonuçları göz
önüne alınarak, Tüzük değişikliği veya derneğin feshi konularının önceden ilan edilmeksizin toplantı sırasında gündeme alınması mümkün değildir.

(2) Tüzük değişikliği veya derneğin feshi konularının gündeme alınmasını talep eden üyelerin, Tüzüğün 27 nci maddesi uyarınca bu konularla sınırlı olmak
üzere olağanüstü toplantı yapılmasını talep etme hakları saklıdır.

Olağanüstü toplantı

Madde 27 – (1) Derneğe ilişkin önemli bir nedenin ortaya çıkması halinde, yönetim kurulu veya denetleme kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Ayrıca genel kurul, dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusunu teslim etmesi üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya
çağrılır.

(2) Yönetim kurulu, yetkili organların kararı veya yeterli sayıda yazılı başvurunun yönetim kuruluna verildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde
yapılacak şekilde olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasından sorumludur.

(3) Olağanüstü genel kurulda, mevzuatta öngörülen sürelere uygun olmak şartıyla, katılım listesi, çağrı usulü ve toplantının yapılması hakkında olağan
genel kurula ilişkin hükümler süreler kısaltılarak uygulanır.

Olağanüstü toplantı gündeminin belirlenmesi

Madde 28 –
(1) Olağanüstü genel kurulda yalnızca, yetkili kurulların aldıkları kararda belirtilen veya üyelerin en az beşte birinin talep dilekçelerinde gösterilmiş
gündemde yer alan maddeler üzerinde görüşmeler yapılarak karar alınabilir.

Toplantı çağrısı

Madde 29 – (1) Yönetim kurulu, toplantı tarihinin en az on beş gün öncesinden, genel kurul toplantısının yapılacağı günü, saati, yeri ve yeterli çoğunluk
sağlanamaması nedeniyle ilk toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının yapılacağı günü, saati ve yeri, ana başlıklar halinde toplantı gündemini, gündemde
Tüzük değişikliği veya derneğin feshi önerileri var ise önergeler özetini dernek internet sitesinde ve en az bir ulusal gazetede yayımlatarak toplantı
çağrısını yapar. Bunun dışında, dernek internet sitesinde yayımlanan çağrı metni, üyelerin kayıt sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine elektronik
ortamda gönderilir.

(2) Ayrıca ilk toplantının günü, saati, yeri ile ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yer üyelerin kayıt sırasında bildirdikleri cep telefonlarına
kısa mesaj olarak gönderilir.

(3) E-posta veya kısa mesajların üyelere ulaşmaması toplantının yapılmasına engel değildir. Bu nedenle genel kurulun iptali davası açılamaz.

(4) İlk toplantı gününde yeterli çoğunluğa ulaşılamaması veya herhangi bir nedenle ilk toplantı yapılamaması halinde yapılacak ikinci toplantı arasında
yedi günden az, altmış günden fazla süre olamaz.

(5) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında bir nedenle geri bırakılır ise, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk
toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

(6) Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantının başlaması

Madde 30 – (1) Genel kurul toplantısı, ilanda belirtilen yer, gün ve saatte yapılır.

(2) Toplantı salonunda üyeler, seyirciler ve basın için yeterli miktarda yer ayrılır.

(3) Genel kurul katılım listesinde ismi bulunan üyeler, kendilerine ayrılan kısımlara, yönetim kurulunca görevlendirilen görevlilere kimliklerini
göstererek ve hazirun listesinde isimlerinin karşısındaki yeri imzalayarak alınırlar.

(4) Tüzüğün 13 üncü maddesi uyarınca üyelik başvurusunun reddi kararına itiraz eden üye adayları ile Tüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca katılım listesine
itiraz edenler, genel kurulca itirazları kabul edilip üye sıfatını kazanana kadar üyelere ayrılan kısımlara alınmayıp seyircilere ayrılan kısımda
bulunabilirler.

(5) Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu ile toplantı açılır.

Genel kurul toplantısı divan heyeti

Madde 31 –
(1) Açılıştan sonra genel kurul tarafından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazmandan oluşan divan heyeti seçilir.

(2) Divan heyeti öncelikle katılım listesindeki imzaları inceleyerek ve sayım yapmak suretiyle toplantı yeter sayısının mevcut olup olmadığını kontrol
eder.

(3) Toplantı yeter sayısı mevcut değil ise durumu belirleyen bir tutanak tutulur ve ikinci toplantı belirtilen gün, saat ve yerde yapılmak üzere toplantı
kapatılır.

(4) Toplantı yeter sayısı bulunmakta ise toplantıya devam olunur.

(5) Toplantı yeter sayısının mevcut olduğu anlaşıldığı takdirde, yüksek istişare kurulu Tüzüğün 13 üncü maddesi uyarınca üyelik başvurusunun reddi kararına
itiraz eden üye adayları ile Tüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca katılım listesine itiraz edenlere ait itiraz dilekçelerini ve yönetim kurulunun görüşlerini
bildirir raporu divan heyetine verir.

(6) Genel kurul toplantısını divan heyeti yönetir.

(7) Divan heyeti, toplantının yapılma şeklini, toplantıda yapılan görüşmelerin özetini ve alınan kararları tam olarak içeren toplantı tutanağını düzenler.

(8) Tutanak divan heyeti tarafından imza altına alınır.

(9) Alınan kararlara muhalif kalanların muhalefet şerhleri toplantı tutanağı altına yazılıp imzaları alınabileceği gibi, ayrı bir kağıda yazılıp
imzalanarak divan heyetine sunulan muhalefet şerhleri de tutanağa eklenir ve tutanağın eki sayılır.

(10) Divan heyeti tarafından toplantı görüntülü ve sesli olarak kayda aldırılır.

(11) Toplantı bitiminde genel kurul tutanağı ve ekleri ile görüntü ve ses kayıtları yeni seçilen yönetim kuruluna teslim tutanağı ile teslim edilir.

Toplantı gündemi görüşme sırası

Madde 32 – (1) Toplantıda görüşmeler aşağıdaki sırayla yapılır:

a) Tüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca katılım listesine itiraz edenlerin itirazlarının karara bağlanması,

b) Tüzüğün 13 üncü maddesi uyarınca üyelik başvurusunun reddi kararına itiraz eden üye adaylarının itirazlarının karara bağlanması,

c) Tüzüğün 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilenlerin durumlarının karara bağlanması,

ç) Denetleme kurulu raporunun okunması,

d) Yönetim kurulu tarafından denetleme kurulu raporuna karşı açıklama yapılması,

e) Yönetim kurulunun ibra edilip edilmeyeceği hakkında oylama yapılarak karar alınması,

f) Gündemde Tüzük değişiklik önerileri var ise önerilerin görüşülerek karara bağlanması,

g) Yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi,

ğ) Gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler hakkında görüşmelerin yapılması ve kararların alınması,

h) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınmaz mal satın alınması, kiralanması veya derneğe ait taşınmaz malın satılması, kiraya verilmesi hakkında
yönetim kuruluna yetki verilmesi,

ı) Gerçekleştirilecek faaliyetlere göre gelecek dönem bütçe tasarısının görüşülmesi ve üyelerden alınacak ödentilerin karara bağlanması,

i) Yurtdışındaki yargı dernekleri, federasyon veya uluslararası nitelikteki meslek kuruluşları ile işbirliği yapılması veya bu kuruluşlara katılma ya da
ayrılma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

j) Gündemde bulunan diğer konuların görüşülüp karara bağlanması,

k) Genel kurul sırasında yeterli başvuru üzerine gündeme alınan hususların görüşülmesi,

l) Kanunların ve bu Tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

(2) Genel kurul, gündem görüşme sırasının değiştirilmesine karar verebilir.

Toplantı ve karar yeter sayıları ile oylama usulü

Madde 33 – (1) İlk toplantıda toplantı yeter sayısı, genel kurul üye listesinde gösterilen üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, yüksek istişare, etik ve
denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantı gündeminde bulunan Tüzük değişikliği veya derneğin feshi konularının görüşülebilmesi
için ilk toplantıda üye tam sayısının en az üçte ikisinin ve çoğunluk sağlanamadığından ilk toplantı yapılamaz ise ikinci toplantıda, üye tam sayısının
yarısının katılımı gerekir.

(2) Genel kurulda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Tüzük değişikliği veya derneğin feshine yönelik kararlar, toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin en az üçte iki çoğunluğu ile alınır.

(3) Dernek organlarının seçimine ilişkin oylamalar gizli oy, açık tasnif yolu ile ve diğer konulardaki oylamalar açık oylama yoluyla yapılır. Genel kurulun
organ seçimi dışındaki oylamalarda oylama usulünü belirleme yetkisi vardır. Tüzük değişikliği veya derneğin feshi oylaması ise her halde açık oylama
usulüyle yapılır.

(4) Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, birinci derecede kan ve civar üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda
alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Derneğe ödenmemiş ödenti borcu bulunan üyeler, bu borçlarını ödemedikleri sürece oy kullanma hakkına sahip
değildir. Geçici olarak dernek çalışmalarına katılmaktan uzaklaştırma cezası verilmiş olan üyeler, kararın kesinleşmesinden itibaren kararda gösterilen
süre içerisinde genel kurula katılamaz ve oy kullanamaz.

Genel kurul toplantısında organların seçilmesi

Madde 34 – (1) Yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve denetleme kurulunun asıl ve yedek üyeleri genel kurul tarafından seçilir.

 Dernek organlarına adaylık, tanıtım hakkı, başvuru ve adayların duyurulması

Madde 35 – (1) Her üyenin dernek organlarına aday olma hakkı vardır. Ancak adaylık liste olarak yapılacak olup bireysel adaylık mümkün değildir.

(2) En geç genel kurulda organ seçimine başlanmadan önce aday listesi sunulmak suretiyle aday olmak mümkündür.

(3) Seçimlerin demokratik ve eşit yarışma ortamında geçmesini sağlamak için seçime girecek adaylar, genel kurul tarihinden en az yedi gün önce yönetim
kuruluna başvurarak aday listelerini ve adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler derneğin internet sitesinde duyurulur.

(4) Divan heyeti organ seçimine geçmeden önce her liste adına söz isteyen bir adaya uygun göreceği bir süre kadar söz hakkı verir.

(5) Genel kurulda organ seçimine geçmeden önce divan heyeti genel kurul salonuna adaylık başvurusu için çağrı yapar.

(6) Adaylar divan heyetine aday listelerini sunarak adaylıklarını bildirirler.

(7) Adaylar listelerini genel kurul öncesi bastırmışlar ise yeterli sayıda listeyi divan heyetine teslim ederler.

(8) Seçime girmek isteyen ancak listelerini bastırmamış olan adaylar, listelerinin hangi adaylardan oluştuğunu divan heyetine yazılı olarak bildirdiği
takdirde, divan heyeti derhal listenin çıktısını alarak basılı liste haline getirir.

(9) Divan heyeti seçime katılacak aday listelerini genel kurul salonunun görünür bir yerine asarak adayları üyelere duyurur.

(10) Adaylıklara itiraz olduğu takdirde divan heyeti derhal itirazı inceleyerek adayın seçime katılıp katılamayacağı hakkında bir karar verir. Listeden bir
veya birkaç adayın adaylığı kabul edilmez ise diğer adaylar derhal aday listelerini tamamlayıp yeni bir aday listesi oluşturarak seçime katılabilirler.

(11) Divan heyetinin adayın üye olmadığı, üyeliğinin düştüğü veya çıkartıldığı ya da almış olduğu disiplin cezası veya üyelik ödentisinin ödenmemesi
nedeniyle üyenin üyelik haklarını kullanamayacağı gerekçeleri ile seçime kabul edilmemesi halinde, ancak genel kurulun organ seçimine ilişkin kararı
aleyhine iptal davası açılabilir.

Dernek organlarına üye seçimi ve blok liste uygulaması

Madde 36 –
(1) Yapılacak organ seçimlerinde genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu tarafından aksine bir karar verilmez ise seçimler blok liste ile yapılır.

(2) Blok liste, organ seçimlerine aynı liste içinde katılmak isteyen adayların, tüm organlar için asıl ve yedek üyelerini basılı bir liste üzerinde
göstermesi ve bu listenin oy pusulası olarak kullanılması şeklinde yapılmasını ifade eder.

(3) Blok listede, her bir organ ayrı kısımlarda gösterilmek suretiyle;

a) Yönetim kurulu asıl üye adayı olarak on beş,

b) Yönetim kurulu yedek üye adayı olarak on beş,

c) Yüksek istişare kurulu asıl üye adayı olarak dokuz,

ç) Yüksek istişare kurulu yedek üye adayı olarak dokuz,

d) Etik kurulu asıl üye adayı olarak yedi,

e) Etik kurulu yedek üye adayı olarak yedi,

f) Denetleme kurulu asıl üye adayı olarak beş,

g) Denetleme kurulu yedek üye adayı olarak beş,

adayın isimleri ayrı ayrı yer alır.

(4) Seçilecek asıl veya yedek üye sayısı kadar aday içermeyen listelerdeki eksikliklerin tamamlanması divan heyetince adaylardan istenir. Eksiklik derhal
tamamlanmadığı takdirde liste seçime kabul edilmez.

(5) Seçimde kullanılacak oylar blok listeye verilir. Oylama sırasında listeden aday çıkarılması ve listeye aday eklenmesi mümkün değildir. Bu şekilde
verilmiş oylar geçersiz kabul edilir.

Seçimde oylamanın yapılması ve oyların sayımı

Madde 37 –
(1) Genel kurul salonunda divan heyetince yeteri kadar kapalı oy verme yeri hazırlanır. Kurulacak her bir sandık için üçer kişi olmak üzere aday olmayan
üyelerden oluşan sandık kurulları divan heyetince görevlendirilir.

(2) Seçime katılacak listelerden birer suret oy verme kabininin duvarına asılır. Divan heyeti, oy verme yerlerinde yeterli miktarda basılı liste
bulundurulmasını temin eder.

(3) Sandık kurulu, oy hakkı olan üyelerin kimlik kontrolünü yapıp imzalarını aldıktan sonra kendilerine bir adet dernek mührü ile mühürlenmiş boş oy zarfı
verir.

(4) Seçmen, oy zarfı ile oy kabinine girerek seçime katılan listelerden bir tanesini zarfa koymak suretiyle oyunu kullanır.

(5) Oy verme işlemi bittikten sonra divan heyeti gözetiminde sandık kurullarınca sayıma geçilir. Sayım açık olarak yapılır.

(6) Sandık kurulunca her bir zarf tek tek açılır.

(7) Zarfın içinde aynı listeden birden fazla sayıda liste çıkar ise, bunlardan yalnız bir adeti geçerli sayılır, fazla konulan liste iptal edilir. Aynı
zarftan farklı listeler çıkar ise oy geçersiz sayılır.

(8) Basılı listede herhangi bir adayın ismi çizilmiş, listeye isim eklenmiş ya da listeye herhangi bir işaret konulmuş ise oy geçersiz sayılır.

(9) Geçerli oylar tasnif edilip sayılarak sayım tutanağı yapılır. Sandık kurulunca oy kullananların imzalarını taşıyan sandık listeleri, geçerli ve
geçersiz sayılan oy pusulaları ve sayım tutanakları divan heyetine teslim edilir.

(10) Sandık kurullarının oyların geçerli sayılıp sayılmamasına ilişkin kararlarına karşı divan heyetine itiraz edilebilir. Divan heyeti itiraz konusunda
kesin olarak karar verir.

(11) Sayım bittiğinde divan heyeti birleştirme tutanağı yaparak sonucu açıklar.

(12) Yeni seçilen yönetim kurulunca seçimin yapıldığı olağan veya olağanüstü genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde, organlara seçilen
asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği’nin Ek3 formuna uygun Genel Kurul Sonuç Bildiriminin mülki idare amirliğine verilmesi gerekir.

İKİNCİ AYIRIM
YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulunun oluşumu

Madde 38 – (1) Yönetim kurulu on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur.

(2) Asıl ve yedek üyelerin seçimi, Tüzüğün dernek organlarının seçilmesi bölümündeki usule göre genel kurulca yapılır.

(3) Asıl üyeliklerde istifa, dernek üyeliğinin kaybedilmesi veya herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda yedek üyeler aday listelerindeki sıralarına
göre göreve çağrılırlar.

Sıradaki yedek üyenin görevi kabul etmemesi durumunda bir sonraki sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

(4) Yedek üyelerin görevi kabul etmemesi veya herhangi bir nedenle üye tam sayısının sekizin altına düşmesi durumunda olağan genel kurulun süresi
beklenmeksizin yönetim kurulu veya denetleme kurulunun çağrısı üzerine yönetim kurulunu seçmek üzere olağanüstü genel kurul yapılır.

(5) Kalan üyeler veya denetleme kurulu tarafından olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaz ise üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi
genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulunun yapısı

Madde 39 – (1) Yönetim kurulu, seçildikten sonraki ilk toplantısında asıl üyeleri arasından; üç üyeyi başkanlık divanı üyesi, bir üyeyi sayman, bir üyeyi
dış ilişkiler sorumlusu, bir üyeyi basın sözcüsü, bir üyeyi genel sekreter ve iki üyeyi genel sekreter vekili olarak belirler.

(2) Başkanlık divanına seçilen üç üye, yönetim kurulu başkanlığını bir dahaki genel kurula kadar yürütürler. Başkanlık divanı üyelerinin görevlerine son
verilemez. Ancak dernek üyeliğinin sona ermesi veya kendilerinin başkanlık divanından çekilmesi halinde görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu
tarafından yerlerine yenisi seçilebilir.

(3) Sayman, dış ilişkiler sorumlusu, basın sözcüsü, genel sekreter ve genel sekreter vekilleri kural olarak üç yıl için seçilirler. Ancak yönetim kurulunun
salt çoğunlukla alacağı karar ile değiştirilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulunda görev paylaşımı

Madde 40 – (1) Yönetim kurulu kendi üyeleri içerisinden başkanlık divanı üyelerini, dernek saymanını, dış ilişkiler sorumlusunu, basın sözcüsünü, genel
sekreter ve vekillerini seçer.

(2) Başkanlık divanı, başkan ve başkan vekilleri aşağıdaki esaslara göre görevlerini icra ederler:

a) Başkanlık divanı üyeleri, bir başkan ve iki başkan vekili olarak görev yapar. Başkanlık divanı üyeleri seçilmiş oldukları süre içinde eşit sürelerle
dönüşümlü olarak dernek başkanlığını yürütürler. Dönüşüm tarihleri ve sırası başkanlık divanı seçimi sırasında yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim
kurulunda bir karar verilemeyecek olursa, toplantı sırasında kura ile belirlenir. Yönetim kurulu toplantılarına başkan, başkanın bulunmadığı zamanlarda
sırayla başkan vekilleri başkanlık eder.

b) Başkan, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinin yönetim kurulu başkanına verdiği görevler ile genel kurulca veya yönetim kurulunca alınan kararların
uygulanmasından, dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesinden birinci derece sorumludur.

c) Başkanlık divanı üyeleri, yönetim kurulundan aldıkları yetki kapsamında derneği resmi makamlar nezdinde ve her türlü ortamda birlikte veya ayrı ayrı
temsil eder.

ç) Dernek adına yapılan her türlü sözleşme, iş ve işlemler, basın açıklamaları başkanlık divanının birlikte imzası ile geçerlilik kazanır ve derneği
bağlar.

(3) Dernek saymanının görevli ve sorumlu olduğu konular şunlardır:

a) Gelir ve giderleri tutmak.

b) Taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının kütüğünü tutmak.

c) Gelirleri tahsil etmek ve giderleri harcamak.

ç) Gelir ve giderlere ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak.

d) Her türlü yasal beyannameler ve yükümlülükleri yerine getirmek.

e) Mali durumu gösterir bilançoyu her aybaşında yönetim kuruluna sunmak.

f) Üç ayda bir veya denetleme kurulunca istenilen diğer zamanlarda, tüm defter ve belgeler ile mali bilançoyu ve derneğin malvarlığı kütüğünü denetim için
denetleme kuruluna sunmak.

g) Genel kurula sunulmak üzere mali bilançoyu ve yeni dönem için bütçe tasarısını hazırlamak.

ğ) Saymanlık işlerinde çalıştırılan dernek çalışanlarını denetlemek.

h) Yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(4) Dış ilişkiler sorumlusu, Derneğin amaçlarının yerine getirilebilmesi için yönetim kurulunca alınan kararlar doğrultusunda yurtdışında, resmi kurumlar,
yargı dernekleri, federasyon veya uluslararası nitelikteki meslek kuruluşları ile işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
hususlarında yönetim kurulunun bilgilendirilmesi ve yönetim kurulunca yetkilendirilmesi halinde belirlenen kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmaların
yürütülmesiyle görevlidir.

(5) Basın sözcüsü, yönetim kurulunca yetkilendirildiği konularda kamuoyunun bilgilendirilmesi için basın açıklamalarının yapılması, görsel ve yazılı medya
organları ile ilişkilerin yürütülmesi, dernek hakkında basında çıkan haberlerin derlenerek yönetim kurulunun bilgilendirilmesi ve yönetim kurulunca
verilecek diğer görevleri yerine getirir.

(6) Genel Sekreterlik, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek bir genel sekreter ve iki genel sekreter vekilinden oluşur. Genel sekreterlik için
seçilen üç kişiden her biri yönetim kurulu görev döneminde eşit sürelerle genel sekreter olarak görev yapar. Dönüşüm tarihleri ve sırası, seçim sırasında
yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim kurulunda bir karar verilemeyecek olursa, toplantı sırasında kura ile belirlenir.

(7) Genel sekreter ve vekilleri dernek merkezinin idarecileridirler. Çalışma usulleri ile yetkilerin kullanılması yönetim kurulunca belirlenir.

(8) Genel sekreter ve vekillerinin görevli ve sorumlu olduğu konular şunlardır:

a) Dernek çalışanlarının işe alınması ve yönetim kurulu kararı ile işten çıkarılması hususunda yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

b) Çalışanların görevlerini düzenlemek ve denetlemek.

c) Yönetim kurulu toplantı gündemlerini başkanlık divanı talimatlarına göre belirlemek ve gündemi yönetim kurulu üyelerine bildirmek.

ç) Yönetim kurulu toplantılarını organize etmek.

d) Resmi kurum ve diğer kuruluşlar ile yazışmalar yapmak.

e) Derneğe yapılan tebligatları, üyelik başvuruları ve diğer yazılı talepleri almak ve bunları yönetim kuruluna sunmak.

f) Dernek internet sitesini faaliyete geçirmek, güncellemek, duyuruları internet sitesine aktarmak ve gerektiğinde diğer yollar ile üyelere ulaştırmak.

g) Temsilcilerin ve temsilciliklerin ihtiyaçlarını tespit etmek, yönetim kurulu ile bunlar arasındaki irtibatı sağlamak ve bunlardan gelen talepleri
yönetim kuruluna sunmak.

ğ) Yönetim kurulunca gerçekleştirilmesine karar verilen faaliyetleri organize etmek.

h) Yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim kurulunun toplantı zamanı ve usulü

Madde 41 – (1) Yönetim kurulu, en az on beş günde bir toplanır. Yönetim kurulu, olağan toplantılar dışında başkanlık divanının gerekli görmesi halinde
toplanma zamanı beklenmeksizin yapılan çağrı üzerine her zaman toplanabilir.

(2) Yönetim kurulu toplantı yeter sayısı asıl üyelerinin salt çoğunluğudur.

(3) Karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur.

(4) Yönetim kurulu, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile toplantı yapabilir. Alınan kararların güvenli elektronik imza ile imzalanması ve ilgili
defterlere işlenmesi konularında yönetim kurulunca gerekli düzenleme yapılır.

(5) Geçerli mazeret bildirmeden üst üste üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan asıl üye görevinden çekilmiş sayılarak yerine yedek üye atanır.

Yönetim kurulunun görevleri

Madde 42 – (1) Yönetim kurulu derneğin temsil ve yürütme organı olup, dernek iş ve işlemlerinin kanun, Tüzük ve genel kurulda alınan kararlara uygun olarak
yürütülmesinden kurul olarak yetkili ve sorumludur.

(2) Yönetim kurulunun görevli ve sorumlu olduğu konular şunlardır:

a) Yasal mevzuat uyarınca tutulması gereken kütük ve defterleri tutmak, gerekli bildirimlerde bulunmak.

b) Derneği tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek, gerektiğinde derneğin temsili konularında başkanlık divanına, genel sekretere, genel
sekreter yardımcılarına veya diğer yönetim kurulu üyelerinden biri veya bir kısmına yetki vermek.

c) Derneğin her türlü iş ve işlemlerini yürüterek, derneğin genel yönetimini sağlamak.

ç) Tüzük ile verilen görevler veya gerek görülen konularda derneğin çalışmaları hakkında düzenleyici işlemler yapmak, derneğin çalışmalarını kural ve
tanımlamalara bağlamak, yönetmelik ve yönerge çıkartmak.

d) Dernek adına dava açmak, açılmış davalarda derneği temsil etmek, feragat, sulh ve kabul sözleşmelerini yapmak.

e) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için dernek üyelerini resmi kurum ve her türlü kuruluş nezdinde temsil etmek, üyelerin haklarının korunması için
dernek adına dava açmak, açılan davalara katılmak ve gerektiğinde üyeler tarafından açılan davaların yürütülmesinde maddi destek niteliğinde olmayacak
hukuki destek sağlamak,

f) Yıllık çalışma programlarını hazırlamak.

g) Yıllık bütçeleri belirlemek, harcamaları onaylamak, gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile yıllık gelirlerin %50 oranını aşmamak üzere ve denetleme
kurulu ile yüksek istişare kurulunun onay vermesi durumunda yıllık gelirlerin %100 oranını aşmamak üzere borçlanmak.

ğ) Bütçenin bölümleri arasında değişiklikler yapmak.

h) Uygun görülen yerlerde temsilcilik açmak, temsilcileri seçmek ve görevlendirmek, bunlarla ilişkileri sağlamak.

ı) Temsilci ve temsilciliklerin görevlerini yasalara, dernek tüzüğü, genel kurul kararları ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütülüp
yürütülmediğini denetlemek ve gerekli tedbirleri almak.

i) Etik kurulunun, dernek üyesinin üyelikten çıkarılma görüşü ile birlikte yönetim kuruluna sevk ettiği disiplin dosyalarını görüşmek ve üyelikten
çıkarmaya karar vermek. Etik kurulunun üyelikten çıkarma dışındaki disiplin kararlarına karşı itiraz organı olarak itiraz hakkında karar vermek.

j) Derneğin faaliyetleri konusunda çalışma komisyonları oluşturmak, bunların çalışma biçim ve usulünü belirlemek, çalışmalarını denetlemek, raporlarını
gerektiğinde üyelere ve kamuoyuna duyurmak, çalışma sonucunda gerekli kararları alarak uygulamak.

k) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerektiğinde her türlü danışma kurulu, çalışma kolu, çalışma kurulu veya çalışma gruplarını geçici olarak
kurmak, üyelerini atamak, çalışmalarını yönlendirmek, hazırladıkları raporları değerlendirmek ve kurulan bu birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak.

l) Dernek adına basılı ve görsel yayınları hazırlayarak basım işlemlerini yürütmek.

m) Dernek çalışmalarına katkı sağlayacak araştırma ve çalışmalardan desteklenecek olanların belirlenmesi ve bunlara verilecek desteğin niteliği hakkında
karar almak.

n) Yurtiçi ve yurtdışı toplantılarında derneğin temsili ve gerektiğinde dernek adına toplantılara katılacak üye ve görevlileri belirlemek.

o) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde, organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve
Dernekler Yönetmeliği’nin Ek3 formuna uygun Genel Kurul Sonuç Bildirimini mülki idare amirliğine vermek.

ö) Her takvim yılının ilk dört ayı içerisinde Dernekler Yönetmeliği’nin Ek21 formuna uygun olarak bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini doldurarak
mülki idare amirliğine vermek.

p) Genel kuruldan alınacak yetki ile taşınmaz mal almak veya satmak, edinilen taşınmazları edinme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Dernekler
Yönetmeliği’nin Ek26 formuna uygun olarak Taşınmaz Mal Bildirimi ile mülki idare amirliğine bildirmek.

r) Derneğin yerleşim yerini açmak, yerleşim yerini değiştirmek ve yerleşim yeri değişiklikleri ile derneğin tebligat adresindeki değişiklikleri mülki idare
amirliğine bildirmek.

s) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, diğer yasal mevzuat, Tüzük ve genel kurul kararlarıyla yönetim kuruluna verilen diğer
görevleri yapmak.

ş) İlgili mevzuat ve Tüzük ile diğer organlara verilmeyen görevleri yapmak ve gereken kararları almak.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU
Yüksek istişare kurulunun görevleri

Madde 43 – (1) Yüksek istişare kurulu, derneğin her türlü faaliyetinin, Tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere, yargı mensuplarınca genel kabul görmüş etik
değerlere uygun bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli çalışmaları yaparak, derneğin diğer organlarına tavsiye niteliğinde görüş bildiren üst danışma
organıdır. Yüksek İstişare Kurulu kararlarına muhalefet şerhi yazılmaz.

(2) Yüksek istişare kurulu, uygun gördüğü çalışmaları yapmak konusunda tamamen bağımsız olup, belirli bir çalışmanın yapılması, tavsiyede bulunulması ya da
görüş bildirilmesi hususlarında zorlanamaz.

Yüksek istişare kurulunun üye sayısı ve seçimi

Madde 44 – (1) Yüksek istişare kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

(2) Asıl ve yedek üyelerin seçimi, bu Tüzüğün dernek organlarının seçilmesi bölümündeki usule göre genel kurulca yapılır.

(3) Asıl üyeliklerde istifa, dernek üyeliğinin kaybedilmesi veya herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda yedek üyeler aday listelerindeki sıralarına
göre göreve çağrılırlar. Sıradaki yedek üyenin görevi kabul etmemesi durumunda bir sonraki sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

(4) Yedek üyelerin görevi kabul etmemesi veya herhangi bir nedenle üye tam sayısının beşin altına düşmesi durumunda olağan genel kurulun süresi
beklenmeksizin yönetim kurulunun çağrısı üzerine yüksek istişare kurulunu seçmek üzere olağanüstü genel kurul yapılır.

Yüksek istişare kurulunun toplanması ve çalışma usulü

Madde 45 – (1) Yüksek istişare kurulu seçildikten sonra ilk toplantısında asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkan, kurul toplantılarının yapılması
ve kurul işlerinin organize edilmesinden sorumludur.

(2) Yüksek istişare kurulu en az üç ayda bir toplanır.

(3) Başkanın veya en az iki üyenin gerekli görmesi halinde toplanma zamanı beklenmeksizin yapılan çağrı üzerine her zaman toplanabilir.

(4) Toplantı yeter sayısı asıl üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak dernek üyeliğine
başvuruların değerlendirilmesine ilişkin görüşmelerde toplantı yeter sayısı asıl üye tam sayısının üçte ikisi olup, üye adayının dernek üyeliğine kabul
edilmesi yönünde tavsiye kararı katılanların oy birliğiyle alınır.

(5) Yüksek istişare kurulu elektronik ortamda güvenli elektronik imzayla toplantı yaparak karar alabilir.

(6) Geçerli mazeret bildirmeden üst üste üç yüksek istişare kurulu toplantısına katılmayan asıl üye görevinden çekilmiş sayılarak yerine yedek üye atanır.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ETİK KURULU
Etik kurulunun üye sayısı ve seçilmeleri

Madde 46 – (1) Etik Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.

(2) Asıl ve yedek üyelerin seçimi, bu Tüzüğün dernek organlarının seçilmesi bölümündeki usule göre genel kurulca yapılır.

(3) Asıl üyeliklerde istifa, dernek üyeliğinin kaybedilmesi veya herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda yedek üyeler aday listelerindeki sıralarına
göre göreve çağrılırlar.

(4) Sıradaki yedek üyenin görevi kabul etmemesi durumunda bir sonraki sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

(5) Yedek üyelerin görevi kabul etmemesi veya herhangi bir nedenle asıl üye sayısının dördün altına düşmesi durumunda yönetim kurulunca kendi asıl veya
yedek üyeleri arasından yeterli sayıda üye atanarak eksiklik tamamlanır. Bu şekilde atanan üyelerin görev süresi yapılacak ilk seçimli genel kurula
kadardır.

Etik kurulunun görevleri ve soruşturma usulü

Madde 47 – (1) Etik kurulu dernek üyelerinin, dernek amaç ve ilkelerine, yargı etiğine uygun olmayan açıklama yaptığı veya davranışlar sergilediği, dernek
tüzüğü ile belirlenen yükümlülüklere uymadığı hakkındaki şikayetleri inceler ve dernek üyeliğinden çıkarma dışındaki yaptırımlar konusunda karar verir.

(2) Etik kurulu, gerek resen tespit ettiği konularda, gerekse dernek organları veya dernek üyelerinden biri tarafından ihbarda bulunulması üzerine ihbarın
niteliğine göre ilgili dernek üyesi hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar verir. Soruşturma başlatılmasına karar verildiği takdirde
kurul, kendi içinden bir ya da daha fazla üyeyi soruşturma yaparak rapor hazırlamakla görevlendirir. Görevlendirilen üyeler en geç iki ay içinde
raporlarını hazırlayarak kurul başkanına sunar.

(3) Soruşturma raporu ilk toplantıda ele alınarak incelenir.

(4) Etik kurulu yapacağı inceleme sonucunda disiplin ihlalinin ağırlığına göre aşağıdaki kararları alabilir:

a) İlgilinin dernek üyeliğinden çıkarılması görüşü ile birlikte soruşturma dosyasının yönetim kuruluna sevki.

b) Üyenin altı ayı aşmayacak bir süre ile dernek çalışmalarından uzaklaştırılması.

c) Üyenin kınanması.

ç) Üyenin uyarılması.

d) Yaptırıma gerek bulunmayıp eylemin derneğin ilke ve etik değerlerine aykırı olduğunun tespiti.

(5) Üyelikten çıkarılma görüşü ile yönetim kuruluna sevk edilen üye hakkında yönetim kurulunca üyelikten çıkarmaya karar verilmez ise soruşturma dosyası
diğer yaptırımlardan birinin uygulanması konusunda karar verilmek üzere etik kuruluna iade edilir ve kurul tarafından yeniden incelenir.

(6) Etik kurulunun kararlarına karşı, şikayetçi veya ilgili üye tarafından kararın öğrenilmesi tarihinden itibaren on beş gün içinde yazılı olarak yönetim
kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen yönetim kurulu kararı kesindir.

(7) Dernek üyeliğinden çıkarma kararına karşı itirazlar genel kurulda incelenir.

Etik kurulunun toplanması ve çalışma usulü

Madde 48 – (1) Etik kurulu seçildikten sonra ilk toplantısında asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkan kurul toplantılarının yapılması ve kurul
işlerinin organize edilmesinden sorumludur.

(2) Etik kurulu en az üç ayda bir toplanır.

(3) Başkanın veya en az iki üyenin gerekli görmesi halinde toplanma zamanı beklenmeksizin yapılan çağrı üzerine her zaman toplanabilir.

(4) Toplantı yeter sayısı asıl üyelerin salt çoğunluğudur.

(5) Karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir.

(6) Etik kurulu, toplantılarını elektronik ortamda güvenli elektronik imzayla yaparak karar alabilir. Ancak disiplin dosyalarının görüşülmesi ve disiplin
yaptırımı uygulanmasına ilişkin toplantılarını elektronik ortamda yapamaz.

(7) Geçerli mazeret bildirmeden üst üste üç etik kurulu toplantısına katılmayan asıl üye görevinden çekilmiş sayılarak yerine yedek üye atanır.

BEŞİNCİ AYIRIM
DENETLEME KURULU
Denetleme kurulunun oluşumu

Madde 49 – (1) Denetleme Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Asıl ve yedek üyelerin seçimi, bu Tüzüğün dernek organlarının seçilmesi bölümündeki usule göre genel kurulca yapılır.

(3) Asıl üyeliklerde istifa, dernek üyeliğinin kaybedilmesi veya herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda yedek üyeler aday listelerindeki sıralarına
göre göreve çağrılırlar. Sıradaki yedek üyenin görevi kabul etmemesi durumunda bir sonraki sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

(4) Yedek üyelerin görevi kabul etmemesi veya herhangi bir nedenle üye tam sayısının üçün altına düşmesi durumunda olağan genel kurulun süresi
beklenmeksizin yönetim kurulunun çağrısı üzerine, denetleme kurulunu seçmek üzere olağanüstü genel kurul yapılır.

Denetleme kurulunun görevleri ve iç denetim

Madde 50 –
(1) Denetleme Kurulu, yönetim kurulu ve temsilciliklerin iş ve işlemleri ile derneğin tüm faaliyetlerinin, dernek tüzüğü ve genel kurulda alınan kararlara
uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür. Kurul bu görevini bizzat yapabileceği gibi denetim için gerek görülen konularda uzman
görüşünden de faydalanabilir.

(2) Denetleme Kurulunun görevli ve sorumlu konular şunlardır:

a) Derneğin, Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini denetlemek.

b) Yönetim kurulunun yasal mevzuat uyarınca tutulması gereken kütük ve defterleri tutup tutmadığını incelemek ve genel olarak yönetim kurulu ile diğer
organların faaliyetlerini inceleyerek yanlışlık ve eksiklikleri tespit etmek.

c) En az altı ayda bir olmak üzere dernek hesaplarını denetlemek.

ç) Her yılsonunda yıllık hesap ve bilançoları denetlemek.

d) Genel kurul öncesinde, geçmiş dönemin tamamını kapsayacak şekilde idari ve mali denetim gerçekleştirerek genel kurula sunulmak üzere denetleme raporunu
hazırlamak.

e) Tüzük ve yasal mevzuat ile denetleme kuruluna verilen diğer işleri yerine getirmek.

(3) Denetleme kurulu, denetim sonucunda gerek idari ve gerekse mali eksiklik ve hataları yönetim kuruluna yazılı olarak bildirebileceği gibi gerek
gördükleri takdirde yönetim kurulu toplantısına katılarak denetim raporu ve eksikliklerin giderilmesi konusunda yönetim kuruluna düşüncelerini
bildirebilir.

(4) Denetleme kurulunca hazırlanan yıllık denetim raporunun sonuç kısmı yönetim kurulunca dernek internet sitesinde yayımlanır.

(5) Genel kurul öncesi hazırlanan denetleme kurulu raporu, derneğin internet sitesinde yayımlanır ve genel kurulda ibra konusunda oylama yapılmadan önce
divan heyetince genel kurula okunur. Denetleme kurulu üyeleri genel kurulda denetleme raporu hakkında sözlü açıklama yapabilecekleri gibi üyeler tarafından
kendilerine soru yöneltilebilir.

(6) Denetleme kurulu, derneğe ilişkin önemli bir nedenin ortaya çıkması halinde, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verebilir.

(7) Dernekte iç denetim genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim
yaptırılabilir.

(8) İç denetimin genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulunun toplanması ve çalışma usulü

Madde 51 – (1) Denetleme kurulu, seçildikten sonra ilk toplantısında asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkan, kurul toplantılarının yapılması ve
denetim işlerinin organize edilmesinden sorumludur.

(2) Denetleme kurulu en az ayda bir kez toplanır.

(3) Başkanın veya en az iki üyenin gerekli görmesi halinde toplanma zamanı beklenmeksizin yapılan çağrı üzerine her zaman toplanabilir.

(4) Denetleme kurulu karar organı olmayıp kurul halinde çalışır.

(5) Toplantı yeter sayısı asıl üyelerinin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur.

(6) Düzenlenecek raporda tüm üyeler görüşlerini ayrı ayrı yazmak hakkına sahiptir. Raporların sonuç kısmı üzerinde denetleme kurulunca karar alınamaz.
Ancak denetimin şekli, uzman görüşü alınıp alınmayacağı ve gerek görülen hallerde olağanüstü genel kurul yapılması konularında karar alınabilir.

(7) Denetleme kurulu, toplantılarını elektronik ortamda güvenli elektronik imzayla yaparak karar alabilir.

(8) Geçerli mazeret bildirmeden üst üste üç denetleme kurulu toplantısına katılmayan asıl üye, görevinden çekilmiş sayılarak yerine yedek üye atanır.

ALTINCI AYIRIM
TEMSİLCİLER VE DİĞER KURULLAR
Temsilci atanması

Madde 52 – (1) Temsilcilerin belirli bir adreste faaliyet göstermesine gerek görülmeyen ve bu nedenle temsilcilik açılmayan yerlerde, Tüzük ile
temsilcilere verilen görevleri yapmak üzere bir veya birden fazla dernek üyesinin yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirme yapılabilir.

(2) Üye sayısı, üyelerin bulundukları yerlerin uzaklıkları ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak, bir kişi temsilci olarak atanabileceği gibi kurul
halinde çalışmak üzere birden fazla kişi temsilci olarak da atanabilir.

(3) Temsilci atanmasına ilişkin kararda görev yapacakları yerler açıkça gösterilir.

(4) Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde temsilcinin değiştirilmesine veya yeni temsilciler atanmasına karar verebilir.

Temsilcilik açılması

Madde 53 –
(1) Temsilcilerin faaliyetinin belli bir merkezde yürütülmesine ihtiyaç duyulan yerlerde yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açılabilir.

(2) Yönetim kurulu temsilcilik için taşınmaz mal alınmasına genel kurulun verdiği yetkiyle karar verir. Ancak taşınmaz mal kiralanması, temsilcilikte
personel çalıştırılması ve çalıştırılacak personelin sayısı ve niteliği konularında ise genel kurul kararı aranmaksızın karar verebilir.

(3) Temsilciliklerin ayrı bir bütçesi olmayıp giderleri yönetim kurulu tarafından yıllık bilançoda gösterilmek suretiyle karşılanır.

(4) Temsilcilikler genel kurulda temsil edilmezler.

(5) Atanan temsilci, kendi kimlik ve adres bilgileri ile temsilcilik açılması durumunda ise temsilciliğin adresini o yerin mülkî amirliğine yazılı olarak
bildirir.

Temsilcilerin görev ve yetkileri

Madde 54 –
(1) Temsilcilerin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tüzük ile belirlenen ilkeler doğrultusunda dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yönetim kurulunca belirlenen kapsam ve sınırlar içinde çalışmalar
yapmak.

b) Yönetim kurulunca alınan kararları kendi görev alanı içinde bulunan üyelere duyurmak ve üyelerin görüş ve önerilerini alarak rapor halinde yönetim
kuruluna sunmak.

c) Üyelerin karşılaştığı sorunlarda üyeye yardımcı olacak çözüm önerilerinde bulunmak, işbirliği ve dayanışma için gerekli tedbirleri almak.

ç) Genel olarak yönetim kurulu ile üyeler arasında etkin iletişim sağlamak, üyelerin dernek ilke ve amaçlarına bağlılığının arttırılması için sosyal
çalışmalarda bulunmak.

d) Aylık çalışma raporları hazırlayarak yönetim kuruluna temsilcilik faaliyetleri hakkında düzenli bilgi akışını sağlamak.

e) Yönetim kurulunca verilen diğer işleri yapmak.

(2) Temsilcilerin kurul olarak görev yapmaları halinde aralarından bir başkan seçerler.

(3) Başkan, temsilciler kurulunun eş güdüm içinde çalışmasından sorumlu olup, her temsilci eşit haklara sahiptir.

(4) Temsilciler, kurul olarak çalışmaları halinde bir araya gelerek gerekli kararları alırlar.

(5) Temsilciler, toplantı tutanağı veya herhangi bir defter tutmaz. Ancak alınan kararlar, yapılan faaliyetler, yönetim kurulunun verdiği yetkiye
dayanılarak yapılan harcamalar ve bunlara ait hesaplar yönetim kuruluna sunulacak aylık çalışma raporunda gösterilir.

Yayın hakkı ve yayın kurulu

Madde 55 – (1) Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi, adalet hizmetinin etkin bir şekilde sunulması, yargıya güvenin artırılması, üyelerin birlik ve
beraberliğinin güçlendirilmesi ve hukuk alanında bilimsel çalışmalar konularında basılı yayın yapma hakkına sahiptir.

(2) Dernek internet sitesi, yayın kurulunun gözetiminde genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları eliyle kurularak işletilir.

(3) Dernek, yönetim kurulunun kararı ile dergi çıkartabilir, kitap basabilir, yapılacak kongre ve seminerlere tebliğ sunabilir ve her türlü yayın
yapabilir.

(4) Basın açıklaması, bası sözcüsü tarafından yapılabilir.

(5) Dernek, amaçları doğrultusunda her türlü araştırma faaliyetini yürütebileceği gibi üyeleri tarafından hukuk alanında yapılan çalışma ve araştırmaları
destekleyebilir. Hangi çalışma ve araştırmaların destekleneceğine yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(6) Yönetim kurulu, dernek tarafından yapılacak basılı, görsel veya elektronik yayınlar hakkında çalışmalar yapmak üzere yayın kurulu oluşturabilir. Yayın
kurulu oluşturulmadığı takdirde bu görevi yönetim kurulu yürütür.

(7) Yayın kurulunun kaç kişiden oluşacağı, çalışma yapacağı konular ve çalışma şekli ile kurul üyeliğine seçilen kişiler yönetim kurulu kararında
gösterilir.

(8) Yayın kuruluna derneğin yönetim kurulu ve diğer organlarında görev yapan üyeler seçilebileceği gibi dernek üyelerinden organlarda görev almamış üyeler
yönetim kurulu kararıyla seçilebilir.

(9) Yayın kurulu, dernek tarafından yapılacak yayınların hazırlanması, yayının basılması ve dağıtımı, yapılacak yayınlar hakkında yönetim kuruluna görüş ve
önerilerin sunulması ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yapar.

(10) Yayın kurulu, derneğin karar organı olmayıp, çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Çalışma kolları

Madde 56 – (1) Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için hukuk alanında her türlü çalışma kolu oluşturabilir.

(2) Dernek, kadının eşit bir birey olarak toplumda hak ettiği yeri almasının toplum için önemini göz önünde bulundurarak, kadın üyelerinin birlik ve
beraberliğinin arttırılması ve özellikle kadın hakları ile kadına yönelik AYIRIMcılığın kaldırılması konularında çalışmalar yapmak üzere kadın kolları
kurabilir. Kadın kollarının nerelerde kurulacağı, oluşumu, yönetimi, çalışma konuları, şekli, diğer organlar ve kollar ile ilişkileri yönetim kurulu
kararında gösterilir.

(3) Dernek, özellikle genç meslektaşların karşılaştıkları sorunların çözümü, dernek ilkelerinin duyurulması, yargının etik ilkelerinin ve tarafsızlığının
bir yaşam biçimi olarak geliştirilmesi, genç üyeler arasındaki birlik ve beraberliğin arttırılması konularında çalışmalar yapmak üzere gençlik kolları
kurabilir. Gençlik kollarının nerelerde kurulacağı, oluşumu, yönetimi, çalışma konuları, şekli, diğer organlar ve kollar ile ilişkileri yönetim kurulu
kararında gösterilir.

(4) Yüksek yargının üye sayısı ve bir arada çalışmaları göz önünde bulundurularak, Yargıtay ve Danıştay üyelerinden dernek üyesi olanların karşılaştıkları
sorunların çözümü, yüksek yargı mensubu dernek üyeleri arasındaki birlik ve beraberliğin arttırılması konularında çalışmalar yapmak üzere gerekli çalışma
kolları kurabilir.

(5) Yönetim kurulunca ihtiyaç duyulan konularda, üyeler arasındaki ortak nitelikleri esas alarak belirli bir üye grubuna yönelik başkaca çalışma kolları
kurulması mümkündür. Bu kolların oluşumu, yönetimi, çalışma konuları, şekli, diğer organlar ve kollar ile ilişkileri yönetim kurulu kararında gösterilir.

Çalışma kolların faaliyet biçimi

Madde 57 – (1) Çalışma kolları, kuruluş amaçlarına uygun olarak yönetim kurulu tarafından görevlendirildikleri çalışma grubu ile ilgili çalışmaları yapmak, inceleme
ve değerlendirmeler yaparak yönetim kuruluna görüş ve önerilerini bildirmek, yönetim kurulu tarafından karar alınan organizasyon ve çalışmaları
gerçekleştirmek, faaliyetleri konusunda yönetim kuruluna en geç üçer aylık dönemler halinde rapor sunmakla yükümlüdür.

(2) Çalışma kolları, faaliyet alanlarında yapacakları harcamalar için yönetim kurulunun onayını almak zorundadır.

(3) Çalışma kollarının ayrı bir bütçesi olmayıp onaylanan harcamalar yönetim kurulunun mali hesaplarında gösterilir.

(4) Yasal mevzuat ve Tüzük ile dernek organlarına verilen görev ve yetkiler çalışma kollarına devredilemez.

(5) Çalışma kollarında görevlendirilenler kendi çalışma konularında olsa dahi derneği temsil edemezler.

(6) Çalışma kollarının dernek organları ve diğer kollarıyla eşgüdümü, başkanlık divanı, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları tarafından sağlanır.

Çalışma grupları

Madde 58 – (1) Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için hukuk alanında ve her türlü faaliyet konusu hakkında çalışmalar yapmak üzere geçici veya sürekli
çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma grupları, üyelerin dernek çalışmalarına aktif olarak katılmalarını, bilgi birikimleri, görüş ve önerileriyle dernek çalışmalarına yön
vermelerini sağlar.

(3) Yönetim kurulunca gerekli görülen konularda, çalışma grupları kurulması mümkündür. Bu grupların oluşumu, yönetimi, çalışma konuları, şekli, diğer organ
ve gruplar ile ilişkileri yönetim kurulu kararında gösterilir.

(4) Çalışma grupları, kuruluş amaçlarına uygun olarak yönetim kurulu tarafından görevlendirildikleri çalışmaları yapmak, inceleme ve değerlendirmeler
yaparak yönetim kuruluna görüş ve önerilerini bildirmek, faaliyetleri konusunda yönetim kuruluna en geç üçer aylık dönemler halinde rapor sunmakla
yükümlüdür.

(5) Çalışma grupları, faaliyet alanlarında yapacakları harcamalar için yönetim kurulunun onayını almak zorundadır.

(6) Çalışma grubunun ayrı bir bütçesi olmayıp onaylanan harcamalar, yönetim kurulunun mali hesaplarında gösterilir.

(7) Yasal mevzuat ve Tüzük ile dernek organlarına verilen görev ve yetkiler çalışma gruplarına devredilemez.

(8) Çalışma gruplarında görevlendirilenler kendi çalışma konularında olsa dahi derneği temsil edemezler.

(9) Çalışma gruplarının dernek organları ve diğer kollarıyla eşgüdümü, başkanlık divanı, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları tarafından sağlanır.BEŞİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Derneğin gelirleri

Madde 59 – (1) Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Dernek üyelerinden alınan ödentiler.

b) Üye adaylarından alınan posta giderlerinden artan ve üç ay içerisinde geriye istenmeyerek yönetim kurulunca gelir kaydedilmesine karar verilen kısımlar.

c) Yönetim kurulunca kabul edilmesine karar verilen sponsorluk, bağışlar ve yardım toplamayla ilgili mevzuat uyarınca toplanacak yardımlar.

ç) Bilimsel çalışmalar ve toplantılardan elde edilen gelirler.

d) Dernekçe yapılan yayın ve eserlerden elde edilen gelirler.

e) Malvarlığının ve paranın işletilmesinden elde edilen gelirler.

f) Diğer gelirler.

(2) Derneğin hiçbir organı veya temsilcilikler, yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir ad altında bağış, yardım veya sponsorluk kabul edemez ve hediye
alamazlar.

(3) Dernek faaliyetleri konusunda sponsorluk yapmak, bağış veya yardımda bulunmak isteyenler bu taleplerini yazılı olarak dernek yönetim kuruluna bildirir.

(4) Yönetim kurulu, talebi değerlendirilmek üzere yüksek istişare kuruluna gönderir. Yüksek istişare kurulunca kabul edilmemesi yönünde görüş bildirilen
sponsorluk, bağış veya yardımlar hiçbir şekilde kabul edilemez.

(5) Yüksek istişare kurulunca kabul edilmesi yönünde görüş bildirilen sponsorluk, bağış veya yardımların kabul edilip edilmeyeceği veya ne şekilde kabul
edileceği yönetim kurulunca karar veriler.

Üyelik ödentileri

Madde 60 – (1) Üyeler yıllık ödenti öderler.

(2) Yıllık ödenti miktarı iki yüz Türk Lirası olup, her yıl bir önceki yılın memur maaş artış oranında kendiliğinden artar. Genel kurul, yıllık ödentilerin
ayrıca artırılmasına ve eksiltilmesine karar verebilir. Genel kurul tarafından ödentilerin artırılması veya eksiltilmesi hususunda bir karar verilmezse,
ödentiler her yıl yukarıdaki artış oranında kendiliğinden artar.

(3) Dernek üyeliğine başvuru sırasında üye adayı, yıllık ödenti miktarını giriş ödentisi olarak ödeyerek makbuzunu başvuru formuna ekler.

(4) Adayın başvurusunun kabulü halinde içerisinde bulunulan yıl için ayrıca ödenti alınmaz.

(5) Yıllık ödentinin alınmasında takvim yılı esas alınır. Buna yönelik esaslar ve üyelerden alınacak yetki belgeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Genel kurul öncesi yönetim kurulunca hazırlanarak ilan edilen genel kurul katılım listesinde üyelik ödentisi borcu olanların borç miktarları
isimlerinin karşısında gösterilir.

(7) Üye, ödenti borcunu yatırarak yönetim kurulunca genel kurula sunulacak katılım listesinde yazılı borcu sildirmediği veya genel kurulun yapılacağı
salona giriş sırasında ödentinin yatırıldığına ilişkin makbuzu sunmadığı sürece genel kurula katılamaz.

(8) Üyelik ödentisinin ödenmemesi halinde sayman tarafından üyelik ödentisinin otuz gün içerisinde yatırılması için taahhütlü mektup ile uyarı yapılır.

(9) Uyarıya rağmen üyelik ödentisi yatırılmaz ise durum etik kuruluna bildirilir. Etik kurulunca üyenin süreli olarak dernek faaliyetlerine katılmaktan
alıkonulmasına karar verilebilir.

(10) Üç yıl üst üste üyelik ödentisinin ödenmemesi durumunda etik kurulunun önerisi üzerine yönetim kurulunca üyenin dernek üyeliğinden çıkartılmasına
karar verilir.

Gelirlerin toplanması, yatırılması ve çekilmesi

Madde 61 – (1) Dernek gelirleri, Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Alındı Belgesi” ile toplanır.

(2) “Alındı Belgesi” Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçimlerde ve boyutta, yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin suretli
koçan şeklinde bastırılması, kontrolü, matbaadan teslim alınması, saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgelerinin kullanımına ilişkin konularda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Dernek adına bastırılan alındı belgeleri yalnızca sayman veya dernek merkezinde çalışan saymanlık veznedarında bulunur. Alındı belgesi kesmeye yalnızca
bu sayılanlar yetkili olup derneğin diğer organ ve çalışanlarının yönetim kurulunca kendilerine yetki verilmeden gelir toplaması yasaktır.

(4) Giriş ödentisi ve yıllık ödentiler, sayman tarafından dernek adına açılacak banka hesabına yatırılmak suretiyle toplanır.

(5) Bankalarca verilen dekont ve makbuzlar alındı belgesi yerine geçer.

(6) Dernek merkezine bizzat müracaat eden üye adayı veya üye, giriş ödentisini veya yıllık ödentisini elden ödemek istediğinde, bu ödenti sayman veya
saymanlık veznedarı tarafından “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

(7) Saymanlık veznedarı olarak çalışacak dernek personeline veya yönetim kurulu tarafından gelir toplamakla görevlendirilen diğer görevlilere, yetki süresi
de gösterilmek suretiyle Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “Yetki belgesi” başkanlık divanı tarafından imzalanarak verilir.

(8) Dernek yönetim kurulu asıl üyeleri yönetim kurulunca gelir toplamakla görevlendirilmeleri halinde yetki belgesine ihtiyaç duymadan gelir tahsil
edebilir.

(9) Yönetim kurulunca kabul edilmesine karar verilen bağış ve yardımlar ile derneğin diğer faaliyet gelirleri hakkında ödentilerin tahsiline ilişkin
düzenleme uygulanır.

(10) Sayman tarafından toplanan gelir, aynı gün saymanlık veznedarına teslim edilerek dernek kayıtlarına girmesi sağlanır.

(11) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı her yıl için yönetim kurulunca belirlenir. Bu miktarı geçen para, en geç ertesi işgününde derneğin
banka hesabına yatırılır.

(12) Saymanın dernek hesabından para çekme yetkisi vardır. Saymanlık veznedarına para çekme yetkisi verilip verilmeyeceği ve verilecek ise günlük para
çekme sınırı yönetim kurulunca karar verilerek ilgili bankaya bildirilir.

Derneğin borçlanması ve usulü

Madde 62 – (1) Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla
borçlanma yapabilir.

(2) Derneğin borçlanması kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi banka kredisi kullanmak şeklinde nakit borçlanma da olabilir. Ayrıca dernek
zorunlu olarak ihtiyaç duyması halinde dernek üyelerinden nakit borçlanma yapılabilir.

(3) Finans kuruluşları hariç olmak üzere hiçbir şekilde dernek üyesi olmayan gerçek ve tüzel kişilerden nakit para alımı şeklinde borçlanma yapılamaz.

(4) Derneğin yıllık bilançosunda gösterilen toplam gelirlerinin %50 oranına kadar borçlanma yapılması yönetim kurulu kararıyla olur. Daha fazla oranda
borçlanmaya ihtiyaç duyulduğunda yönetim kurulu tarafından denetleme kurulu ve yüksek istişare kurulundan ayrı ayrı görüş sorulur. Her iki kurul da daha
fazla borçlanma yapılması yönünde görüş bildirir ise yönetim kurulu kararıyla derneğin yıllık bilançosunda gösterilen toplam gelirlerinin %100 oranına
kadar borçlanma yapılabilir. Bu miktarı aşan borçlanma yapılabilmesi mümkün değildir. Buna rağmen dernek giderlerinin karşılanması sağlanamıyor ise yönetim
kurulunca derhal olağanüstü mali genel kurul yapılması zorunludur.

Dernek harcamaları

Madde 63 – (1) Derneğin harcamaları yönetim kurulunun, gelir ve giderleri göz önünde bulundurarak derneğin yıllık bütçesinde düzenleyeceği ödeneklerden
karşılanır.

(2) Her türlü ödeme yönetim kurulunun kararına dayanılarak yapılır. Ancak bin Türk Lirasına kadar ödeme ve taahhütler yönetim kurulu kararı olmaksızın
başkanlık divanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve sayman tarafından yapılabilir.

(3) Belirli tarifeli belediye, iletişim ve ısıtma harcamalarıyla, vergi, resim ve harçlar, sözleşmeye bağlanılmış sigortaların vadeleri içindeki primleri
ve SGK primleriyle her türlü kiralar ve ücretler yukarıdaki sınırlamaya bağlı olmaksızın sayman veya saymanlık veznedarınca derhal ödenir.

(4) Yönetim Kurulu kararına bağlı olmaksızın yapılacak ödemelerin üst sınırı yönetim kurulu tarafından değiştirebilir.

(5) Dernek adına yapılacak her türlü harcamalar usulüne uygun olarak belgelenir.

(6) Yapılan ödemeler için fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgesi alınır. Belge alınamayan durumlarda Dernekler
Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan gider makbuzu kullanılır.

(7) Mali işlere ilişkin diğer hususlar Dernekler Yönetmeliği ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütülür.

Dernek organlarında görev alan üyelere yapılacak ödemeler

Madde 64 – (1) Dernek yönetim kurulu üyeleri ile diğer tüm organlarında, çalışma kolları ve çalışma gruplarında görev alan üyelere maaş, huzur ücreti veya
her ne ad adında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak dernek faaliyetleri konusunda yetkili kurullarca usulüne uygun görevlendirilenlere, bu
görevlerinin yerine getirilmesi sırasında yapmak zorunda kaldıkları ulaşım, konaklama ve diğer zorunlu giderler kendilerine ödenir. Hangi giderlerin
ödeneceği ve üst sınırı genel kurulca verilecek yetki üzerine yönetim kurulunca görevlendirme kararında gösterilir. Bu giderlerin görevlendirme ile
birlikte avans olarak ödenmesi de mümkündür. Dernek üyelerine zorunlu giderler dışında gündelik veya yolluk ödenmez.ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Dernek defterleri, defter çeşitleri ve muhasebe sistemi

Madde 65 – (1) Derneğin yıllık brüt geliri Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde belirtilen sınırı aşmadığı sürece işletme hesabı esasına göre defter
tutulur. Derneğin gelirinin Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesindeki sınırı aşması veya yönetim kurulunca bu konuda karar alınarak bilanço esasına
göre defter tutulması gerektiğinde, Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen yevmiye defteri ve büyük defter tutulur. Ayrıca sınıra bağlı kalmaksızın yönetim
kurulu kararıyla bilanço esasına göre defter tutulabilir.

(2) Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

(3) Bilanço esasına göre tutulan defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli 4/1/1963 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Maliye Bakanlığınca
yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

(4) Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir
sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

(5) Karar defteri, yönetim kurulu kararlarının tarih ve numarasının sırasıyla yazıldığı defterdir. Kararların altı, toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Toplantının güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda yapılması durumunda, alınan kararların güvenli elektronik imzayla imzalanması ve ilgili
defterlere işlenmesi konularında yönetim kurulunca gerekli düzenlemeler yapılır.

(6) Üye kayıt defteri, Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgilerinin, derneğe giriş ve çıkış tarihlerinin işlendiği defterdir. Üyelerin ödedikleri
giriş ve yıllık ödenti miktarları da bu deftere işlenebilir.

(7) Evrak kayıt defteri, gelen ve giden evrakların, tarih ve sıra numarasıyla kaydedildiği defterdir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları
dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrak çıktı alınmak suretiyle saklanır.

(8) İşletme hesabı defteri, Dernek adına alınan gelir ile yapılan giderlerin açık ve düzenli olarak işlendiği defterdir.

(9) Alındı belgesi kayıt defteri, alındı belgelerinin seri ve sıra numaralarını, bu belgeleri alan sayman ve sayman veznedarının adı, soyadı ve imzaları
ile aldıkları ve iade ettikleri tarihlerden oluşur.

(10) Demirbaş defteri, Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerlerin ve kullanım sürelerini dolduranların
kayıttan düşürülmesi bilgilerini içerir.

(11) Onur beratı kütüğü, onur beratı verilenlere ilişkin kayıtların tutulduğu defterdir.

(12) Dernekte tutulması zorunlu olan defterler, kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin sayfaları
bitene kadar kullanılmasına devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin kullanılacağı yıldan
önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

(13) İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda, yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğleri esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Dernek çalışanları

Madde 66 – (1) Dernek merkezinde veya temsilciliklerde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak yeteri sayıda sürekli veya
geçici personel çalıştırılabilir.

(2) Merkez ve temsilciliklerde ne miktarda görevli çalıştırılacağı, çalıştırılan kişilerin görev tanımı, çalışma yükü, ödenecek ücret miktarı ve ödeme
zamanı ile diğer mali ve sosyal haklar yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Merkezde çalıştırılmasına karar verilen sürekli veya geçici personelin iş sözleşmeleri yönetim kurulunca verilen yetkiye göre genel sekreter tarafından
yapılır.

(4) Çalıştırılan personel idari olarak genel sekretere ve genel sekreter yardımcılarına bağlıdır. Sayman veznedarı ise saymana bağlı olarak çalışır.

(5) Çalıştırılan personelin iş sözleşmelerinin feshedilmesi yetkisi genel sekreterin teklifi ile yönetim kuruluna aittir.

(6) Dernek çalışanları derneğin yönetiminde yetkili organların verecekleri işleri yerine getirmekle sorumlu olup derneği temsil veya imza yetkileri yoktur.

(7) Mevzuat veya Tüzük ile dernek organlarına verilen görevler dernek çalışanlarına devredilemez.

Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye usulü

Madde 67 – (1) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

(2) Genel kurulda derneğin feshine karar verilebilmesi için gerekli toplantı ve karar yeter sayısı Tüzüğün genel kurul ilişkin AYIRIMında gösterilmiştir.

(3) Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu
işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde
bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

(4) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu
kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer
belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve
varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların
ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına devredilir.

(5) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir. Tasfiye işlemleri, mülki idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek
süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(6) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile
dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

(7) Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de
verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Onur beratı verilmesi

Madde 68 –
(1) Dernek, hukuk ve yargı alanında önemli çalışmaları olan veya derneğin amaç ve konuları kapsamında önemli çalışmalar yapan kişilere yüksek istişare
kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun kararıyla onur beratı verebilir. Dernekte onur beratı kütüğü tutulur.

(2) Onur Beratı dernek üyelerinden birine verildiğinde, o üye onur üyesi olarak kabul edilir. Onur üyeleri dernek üyelerine tanınan haklar bakımından diğer
üyelerle eşittir.

Uygulanacak hükümler

Madde 69 – (1) Bu Tüzükte düzenlenmeyen konularda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1

(1) Derneğin kuruluştaki yerleşim yeri ve tebligat adresi Cinnah Caddesi Piyade Sokak No 13 ÇANKAYA ANKARA’dır.

(2) Derneğin yerleşim yerinde değişiklik olması halinde, yönetim kurulu kararı adres değişikliği hususunda karar alarak, izleyen otuz gün içinde mülki
idare amirliğine bildirir.

Geçici Madde 2

(1) Kuruluş bildiriminde ve Tüzükte mülki idare amirliğince eksiklik bulunmadığının veya noksanlık veya kanuna aykırılığın giderildiğinin bildirildiği
tarihten itibaren altı ay içinde geçici yönetim kurulu tarafından ilk genel kurul yapılarak organlar oluşturulur.

Geçici Madde 3

(1) Derneğin kuruluşu sırasında, ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek
olan geçici yönetim kurulu oluşturulmuştur.

(2) Oluşturulan geçici YÖNETİM KURULU üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1. Cafer ERGEN

2. Hakan YÜKSEL

3. Abbas ÖZDEN

4. Musa HEYBET

5. Dr. Gürsel ÖZKAN

6. Mehmet GÖKPINAR

7. Harun KODALAK

8. Şerafettin ELMACI

9. Erkan ÖZKAYA

10. Hakan PEKTAŞ

11. İlhan AYAZ

12. Ayhan AKYÜREK

13. Dr. Birol KIRMAZ

14. Ali ÇALIK

15. Fethi SAYIN

Geçici Madde 4

(1) Kurucuların tamamı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıdır. Kurucular arasında tüzel kişi bulunmamaktadır.

(2) Kurucular, giriş ödentilerini kuruluşun tamamlanmasından itibaren bir ay içinde yönetim kurulu tarafından açılacak ve dernek internet sitesinde
yayımlanacak olan banka hesabına yatırmak suretiyle öderler.

Geçici Madde 5

(1) Dernek kuruluşunu takiben, derneğe üye olanlar bir yıllık ödentiyi peşin olarak öder. Bu ödenti 2015 yılı ödentisi olarak kabul edilir, 2015 yılı için
ödenti alınmaz.

Geçici Madde 6

(1) Derneğin kuruluş çalışmalarında yer alan, ancak kurucu sayısının çok fazla olamayacağı düşüncesiyle kurucular arasında yer alamayan belirli kişilere,
dernek kuruluşu gerçekleştikten sonra geçici yönetim kurulu tarafından davet yöntemi ile üyelik teklifi yapılacaktır. Bu üyelere geçici yönetim kurulu
tarafından aynı zamanda “onur üyeliği beratı” verilir. Onur üyeliği beratı verilenlere Üye Kayıt Defterinde Onur Üyeliği notu kaydedilir. Onur üyeliği
beratı verilenlere ayrıca üyelik beratı verilmez.

Geçici Madde 7

(1) Dernek amblemi kuruluş çalışmaları kapsamında kurucular tarafından belirlenmiş olup, aşağıda yer almıştır. Tüm kurucular tarafından imzalanmış olan
dernek ambleminin koruma altına alınması için geçici yönetim kurulu gerekli başvuruları yapacaktır. Dernek ambleminin belirlenmesi ve değişiklik yapılması
hususunda işbu Tüzükte belirlenen yetkiler saklıdır.

DERNEK AMBLEMİ

İŞBU TÜZÜK, 69 MADDE VE 7 GEÇİCİ MADDEDEN İBARET, KURUCULAR TARAFINDAN İMZALANMIŞ YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’DÜR.