DUYURU

  YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 12/09/2015 Cumartesi günü saat 09:30’da Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı, Cumhuriyet Caddesi No:19 (19 Mayıs Stadyumu Yanı) Ulus / ANKARA adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 19/09/2015 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Yargıda Birlik Derneği

Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEMİ
 • Açılış ve takdim,
 • Genel Sekreter Dr. Birol Kırmaz tarafından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile toplantının açılması,
 • Genel Kurul tarafından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazmandan oluşan Divan Heyetinin seçimi,
 • Divan Heyeti tarafından katılım listesindeki imzalar incelenerek ve sayım yapılarak toplantı yeter sayısının mevcut olup olmadığının kontrolü,
 • Tüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca katılım listesine itiraz edenlerin itirazlarının karara bağlanması,
 • Tüzüğün 13 üncü maddesi uyarınca üyelik başvurusunun reddi kararına itiraz eden üye adaylarının itirazlarının karara bağlanması,
 • Tüzüğün 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilenlerin durumlarının karara bağlanması,
 • Mali rapor sunumu ve bilanço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi,
 • Yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi,
 • Gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler hakkında görüşmelerin yapılması ve kararların alınması,
 • Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınmaz mal satın alınması, kiralanması veya derneğe ait taşınmaz malın satılması, kiraya verilmesi hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması, kiralanması veya derneğe ait aracın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere demirbaş eşya satın alınması, kiralanması veya derneğe ait demirbaş eşyanın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlere göre gelecek dönem çalışma plânı ve bütçe tasarısının görüşülmesi ile üyelerden alınacak ödentilerin karara bağlanması,
 • Yurtdışındaki yargı dernekleri, federasyon veya uluslararası nitelikteki meslek kuruluşları ile işbirliği yapılması veya bu kuruluşlara katılma ya da ayrılma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • İstihdam edilecek personel sayısı ve ücretleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Gündemde bulunan diğer konuların görüşülüp karara bağlanması,
 • Genel kurul sırasında yeterli başvuru üzerine gündeme alınan hususların görüşülmesi,
 • Kanunların ve bu Tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Dilek ve temenniler,
 • Divan Başkanının teşekkür konuşması ve kapanış.
Yargıda Birlik Derneği Tüzüğü 29. Madde 1. Fıkrası gereğince Vatan Gazetesinin 21 Ağustos 2015 Cuma tarihinde Türkiye baskısında yayınlanan Genel Kurul Toplantısı Duyuru İlanı

Madde 29 – (1) Yönetim kurulu, toplantı tarihinin en az on beş gün öncesinden, genel kurul toplantısının yapılacağı günü, saati, yeri ve yeterli çoğunluk
sağlanamaması nedeniyle ilk toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının yapılacağı günü, saati ve yeri, ana başlıklar halinde toplantı gündemini, gündemde
Tüzük değişikliği veya derneğin feshi önerileri var ise önergeler özetini dernek internet sitesinde ve en az bir ulusal gazetede yayımlatarak toplantı
çağrısını yapar. Bunun dışında, dernek internet sitesinde yayımlanan çağrı metni, üyelerin kayıt sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine elektronik
ortamda gönderilir.

20150821_104235-1