Yargıda Birlik Derneği 3. Olağan Genel Kurul Duyurusu (Ertelenme)

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ
YÖNETİM KURULUNDAN
DUYURU

Derneğimizin 23.03.2021 tarihli ve 2021/82 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2021 olağan genel kuruluna ilişkin ilk toplantının 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 15:00’de Yargıda Birlik Derneği Genel Merkezi – Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB Sosyal Tesisleri Kat:1 Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantının 4 Haziran 2021 Cuma günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

13.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesi ile Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 14.04.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı kararı doğrultusunda Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında tüm toplantı ve genel kurullar 17 Mayıs 2021 tarihine kadar iptal edilmiştir. Bu sebeple derneğimizin genel kurulunun ilk toplantı tarihi aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle 25 Mayıs 2021 tarihine ertelenmiştir. İkinci toplantı ilan edildiği gibi aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle 4 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olup tarihinde bir değişiklik yapılmamıştır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Yargıda Birlik Derneği
Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEMİ
1) Açılış ve takdim,
2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile toplantının açılması,
3) Genel Kurul tarafından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç katip üyeden oluşan Divan Heyetinin seçimi,
4) Divan Heyeti tarafından katılım listesindeki imzalar incelenerek ve sayım yapılarak toplantı yeter sayısının mevcut olup olmadığının kontrolü,
5) Tüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca katılım listesine itiraz edenlerin itirazlarının karara bağlanması,
6) Tüzüğün 13 üncü maddesi uyarınca üyelik başvurusunun reddi kararına itiraz eden üye adaylarının itirazlarının karara bağlanması,
7) Tüzüğün 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilenlerin durumlarının karara bağlanması,
8) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Mali rapor sunumu ve bilanço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi,
9) Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
10) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
11) Yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi,
12) Gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler hakkında görüşmelerin yapılması ve kararların alınması,
13) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınmaz mal satın alınması, kiralanması veya derneğe ait taşınmaz malın satılması, kiraya verilmesi hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması, kiralanması veya derneğe ait aracın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere demirbaş eşya satın alınması, kiralanması veya derneğe ait demirbaş eşyanın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16) Gerçekleştirilecek faaliyetlere göre gelecek dönem çalışma plânı ve bütçe tasarısının görüşülmesi ile üyelerden alınacak ödentilerin karara bağlanması ve geçmiş dönem aidat borçlarının ibrasının değerlendirilmesi,
17) Yurtdışındaki yargı dernekleri, federasyon veya uluslararası nitelikteki meslek kuruluşları ile işbirliği yapılması veya bu kuruluşlara katılma ya da ayrılma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
18) İstihdam edilecek personel sayısı ve ücretleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
19) Gündemde bulunan diğer konuların görüşülüp karara bağlanması,
20) Genel kurul sırasında yeterli başvuru üzerine gündeme alınan hususların görüşülmesi,
21) Kanunların ve bu Tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
22) Dilek ve temenniler,
23) Divan Başkanının teşekkür konuşması ve kapanış.

3.OLAĞAN GENEL KURULA KATILMA HAKKI BULUNAN DERNEK ÜYELERİNİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ