YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ

YÖNETİM KURULUNDAN

DUYURU

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 30/04/2024 Salı günü saat 15:00’de Yargıda Birlik Derneği Genel Merkezi – Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB Sosyal Tesisleri Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 24/06/2024 Pazartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Yargıda Birlik Derneği Yönetim Kurulu

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Açılış ve takdim,

2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile toplantının açılması,

3) Genel Kurul tarafından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç katip üyeden oluşan Divan Heyetinin seçimi,

4) Divan Heyeti tarafından katılım listesindeki imzalar incelenerek ve sayım yapılarak toplantı yeter sayısının mevcut olup olmadığının kontrolü,

5) Tüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca katılım listesine itiraz edenlerin itirazlarının karara bağlanması,

6) Tüzüğün 13 üncü maddesi uyarınca üyelik başvurusunun reddi kararına itiraz eden üye adaylarının itirazlarının karara bağlanması,

7) Tüzüğün 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilenlerin durumlarının karara bağlanması,

8) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Mali rapor sunumu ve bilanço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi,

9) Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

10) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

11) Yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi,

12) Gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler hakkında görüşmelerin yapılması ve kararların alınması,

13) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınmaz mal satın alınması, kiralanması veya derneğe ait taşınmaz malın satılması, kiraya verilmesi hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması, kiralanması veya derneğe ait aracın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere demirbaş eşya satın alınması, kiralanması veya derneğe ait demirbaş eşyanın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16) Gerçekleştirilecek faaliyetlere göre gelecek dönem çalışma plânı ve bütçe tasarısının görüşülmesi ile üyelerden alınacak ödentilerin karara bağlanması,

17) Yurtdışındaki yargı dernekleri, federasyon veya uluslararası nitelikteki meslek kuruluşları ile işbirliği yapılması veya bu kuruluşlara katılma ya da ayrılma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

18) İstihdam edilecek personel sayısı ve ücretleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

19) Gündemde bulunan diğer konuların görüşülüp karara bağlanması,

20) Genel kurul sırasında yeterli başvuru üzerine gündeme alınan hususların görüşülmesi,

21) Kanunların ve bu Tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi,

22) Dilek ve temenniler,

23) Divan Başkanının teşekkür konuşması ve kapanış.